15.11.2019 Tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler.

DEĞERLİ Meslektaşlarım.
Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 15 Ekim 2019 Tarih ve 30949 Sayılı Resmi Gazete de yapılan KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile önemli bir değişikliğe uğramıştır.
Aşağıda detaylı olarak yazdığım değişikliklerin temel başlıkları sunlardır.

 • En az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otobüslerin D1 ve D2 Yetki belgelerinde, ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 Yaşa çıkarılması
 • Karayolu Yolcu taşımacıları açısından yapılan değişikliklerin en önemlisi 8+1 Otomobil sınıfı taşıtlar ile şehirler arası
  tarifeli ,arızi ve grup taşımacılığına izin verilmesi.
 • A Belgesi almak için ,Otomobil sınıfı taşıtların 1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk basvuru ve faaliyet süresince 4 Yaştan yaşlı olmaması.
 • B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtların kayıt edilebilmesi,
 • Özmal olarak tescilli olması, 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması, faaliyet süresince 6 yaşından büyük olmaması,
 • Ayrıca il içi ve 100 Km Mesafelere D4 türü yetki belgesiyle il içi ve 100 Km kadar şehirlerarası, okul ve servis taşımacılığına izin verilebilmesi. (Büyüksehir olan illerde ili taşımacılık D4 türü yetki belgesi kapsamında mümkün görülmüyor)
 • Sadece Servis ve Okul taşımacılığı için D4 Yetki belgesi alınabılmesi.
 • F Belgeli Acentelerin A türü yetki belgeli işletmelerin biletlerini satabilmesi.
 • Servis taşımacılığı yapabilecek araclardan tahdit li plakalar D4 için muracaat edebilecekler ve Sadece personel servis taşımacılığıu için tarifeli ve düzenli hat zorunluluğu istenmeyecek
 • Sayısal takograf kayıtların her arac için aylık periyotlar halinde işletmelerce alınması saklanması ve ulusal otoriteye TOBB. STAUM veri bankasına gönderilmesi zorunluluğu,
 • Yolcu listelerinin Elektronik ortamda düzenlenebileceği,
 • U-ETDS Bilgi girilmesi halinde, Tasıma sözleşmesi ve Yolcu Listelerinin Eleketronik ortamda düzenlenebileceği ve araçta bulundurma zorunlulugunun kaldırılması.
 • A Belgeleriye yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde taşıma yapalan çıkıs ve varış illerinde 3 ten fazla yolcu toplama merkezinin olamayacağı (Otogar ve Terminal zorunluluğu yok)
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 Maddesi’nde belirtilen işletmelerin yükümlülükler kapsamında ihtar ve uyarı cezalarının kaldırılması.
 • B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahları dışına çıkmamak şartıyla, iliçinde 22:01 ile 04:59 saatleri dışında yolcu taşıyamaz. Hükmü kaldırılmıştır.
 • U-ETDS Sistemine bilgi girme ve zaman tarifesi düzenleme zorunluluğu
  D4 Türü yetki belgeli işletmeler için 01.01.2023 Tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.
 • Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması, Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,


KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) ve (ö) bentlerinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (ö) bendinde yer alan “taşımacılılığında” ibaresi “taşımacılığında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (tt) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (iii) bendinde yer alan “yetki belgesi sahibi arasında akdedilen,” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile” ibaresi eklenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4  (1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
m) Elektronik bilet (e-bilet): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen yolcu taşıma biletini,

 1. n) Elektronik fatura (e-fatura): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı,
  ö) Elektronik yolcu listesi (e-yolcu listesi): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen, karayolu yolcu taşımacılılığında kullanılan yolcu listesini,
 2. t) Sayısal takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı cihazı,
 1. Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,


Yapılan Değişiklik:
MADDE 4 – (1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
m) Elektronik bilet (e-bilet): Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen yolcu taşıma biletini,

 1. n) Elektronik fatura (e-fatura): Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı,
  ö) Elektronik yolcu listesi (e-yolcu listesi): Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen, karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan yolcu listesini,
 2. t) Sayısal takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı cihazı,
  ii) Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,
  —————————————————————————————————————————————————————
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ticari ve” ibaresi “ticari tarifeli veya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Yurtiçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarifeli veya” ibaresi eklenmiş, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gerçek ve tüzel kişilere verilir.” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir.” ibaresi eklenmiştir.

Yetki belgesi türleri

MADDE 6 – (1) A türü yetki belgesi: Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)
yurt içi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yapacaklara,


Yapılan Değişiklik:

Yetki belgesi türleri

MADDE 6 – (1) A türü yetki belgesi: Otomobille ticari ve tarifeli veya tarifesiz olarak, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)  yurt içi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifeli veya tarifesiz yapacaklara,

2) B türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

4) D türü yetki belgesi: Otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;alarda kullanılacak ve y

 1. a) A türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
 1. ,1 (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) veya A2 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.
  içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin;

 1. a) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları,
 2. b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi,

şarttır.”

MADDE 7-Degişiklik :RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)

(1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgeleri; bu Yönetmeliğin getirdiği sorumluluk, yükümlülük ve yetki belgesi alma zorunluluğu dikkate alınarak Bakanlığın, seyahatin başladığı ve seyahatin bittiği illerde taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergâh ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair alacağı karara istinaden düzenlenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenir.

Yapılan Değişiklikler

İliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları
MADDE 7 –
(1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin;

 1. a) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları,
 2. b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi, şarttır.”

—————————————————————————————MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bağımsız” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. b) Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.
 3. c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “10” ibaresi “8” ve “400” ibaresi “320” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.

ç) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

7) Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için, (2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak, bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek firmaların, yolcu toplama noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.”

 1. d) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece” ibarelerinden sonra gelmek üzere “tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile” ibareleri eklenmiştir.
 2. e) Aynı maddenin ondördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

h) Bu fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartın kaybedilmesi ve kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal edilir. Ancak, bu bende göre yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder. Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.”

 1. f) Aynı maddenin onaltıncı fıkrasında yer alan “M, N” ibaresinden sonra gelmek üzere “, P” ibaresi eklenmiştir.
 2. g) Aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “bu maddede belirlenen asgari kapasite” ibaresinden sonra gelmek üzere “T yetki belgeleri için belirlenen alan” ibaresi eklenmiştir.

  Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

MADDE 14 – (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 1. c) A1 ve A2 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

  Yapılan Değişiklik
  c) A1 ve A2 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bir taşınmaz olması şarttır.

  2) B türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 2. a) B1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 3. b) B2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 4. c) B3 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

  Yapılan Değişiklikler
  2) B türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 5. a) B1 yetki belgesi için başvuranların en az otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 6. b) B2 yetki belgesi için başvuranların en az otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 7. c) B3 yetki belgesi için başvuranların 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

  (3) C türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
  b) C2 yetki belgesi için başvuranların en az, 10 adet özmal birim taşıt ve 400 tonluk asgari kapasite ile 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

  Yapılan Değişiklik :
  b) C2 yetki belgesi için başvuranların en az, 8 adet özmal birim taşıt ve 320 tonluk asgari kapasite ile 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

  (4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
  ç) D4 yetki belgesi için başvuranların:

1) En az, 1 adet otobüsle asgari kapasiteye ve tüzel kişiliklerin 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

2) (Değişik :RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlaması şarttır. .

3) (Mülga:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (…)

4) Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemez. Düzenlenmiş olan yetki belgelerinde geçerli bir hattının bulunması şarttır.

 1. Bu bent kapsamında adlarına D4 yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler, merkezi adresini, faaliyette bulundukları ilin dışındaki bir ile taşıyamazlar.
  6) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır.

  Yapılan Değişiklik:
  7) Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için, (2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak, bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek firmaların, yolcu toplama noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.”
  AÇIKLAMA.
  (Servıs taşımacılığı yapabilecek araclardan tahdit li plakalar D4 için muracaat edebilecekler ve Sadece personel servis taşımacılığıu için tarifeli ve duzenli hat zorunluluğu istenmeyecek”

5) F türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 1. a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.(Ek cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.
 2. b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.(Ek cümle:RG-25/5/2018-30431)Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.
 3. c) F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak art


Yapılan Değişiklikler:
a)
F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. (Ek cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.

 1. b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile ,B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.(Ek cümle:RG-25/5/2018-30431)Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.

 2. e) Aynı maddenin ondördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
  (14) T türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

h) Bu fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartın kaybedilmesi ve kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal edilir. Ancak, bu bende göre yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder. Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.”

 1. f) Aynı maddenin onaltıncı fıkrasında yer alan “M, N” ibaresinden sonra gelmek üzere “, P” ibaresi eklenmiştir.
 2. g) Aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “bu maddede belirlenen asgari kapasite” ibaresinden sonra gelmek üzere “T yetki belgeleri için belirlenen alan” ibaresi eklenmiştir.

  Yapılan Değişiklik

  (16) (Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) G, L, M, N, P ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın, yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur. Ayrıca, T türü yetki belgeleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda yakıcı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır. Ancak, meskun mahal dışında bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki diğer şartlar Bakanlıkça düzenlenir.

  (20) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, bu maddede belirlenen asgari kapasite şartı hariç olmak üzere, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve kaybedilen şartın veya şartların, kaybedildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde giderilmemesi veya tamamlanmaması halinde, yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi, kaybedilen şartı/şartları sağlaması/tamamlaması halinde faaliyetine izin verilir. Ancak, bu maddede belirtilen ve asgari kapasite T yetki belgeleri için belirlenen alan şartı dışındaki şartın/şartların kaybedildiğinin, yine bu fıkrayla tanınmış doksan günlük süreden sonra tespiti halinde, geçici faaliyet durdurma işlemi süre verilmeksizin uygulanır ve yetki belgesi sahibine ayrıca 25 uyarma verilir.
  —————————————————————————————————————————————————————–

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.” ibaresi “şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir.” olarak değiştirilmiştir.

Yetki belgelerinin verilmesi

MADDE 16 –
(10) (Mülga ibare:RG-25/5/2018-30431) (…) yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

Yapılan Değişiklik:
(10) (Mülga ibare:RG-25/5/2018-30431) (…) yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 20 

(5) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi, bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleriyle bu madde kapsamında değiştirilebilir.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.”

Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği

MADDE 23-
(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.Hukmu eklenmiştir.
———————————————————————————————————————————————————————
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “2.900 cm3 silindir hacminden az ve” ibaresi “1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince” olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

 1. b) Aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;

1) Özmal olarak tescilli olması,

2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,

3) 6 yaşından büyük olmaması,

4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,

5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,

şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.

 1. n) B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4 yetki belgelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.”
 2. c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Birinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikinci” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

ı) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar,”

Yapılan Değişiklikler:
Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

MADDE 24 –
4) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının 2.900 cm3 silindir hacminden az ve 4 yaşından büyük olmaması zorunludur.

4) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının 1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk basvuru ve faaliyet süresince 4 yaşından büyük olmaması zorunludur.

2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip otobüs olması şarttır.
2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip otobüs olması şarttır.
2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”
ç) D türü yetki belgesi ile ilgili olarak:

1) (Ek ibare:RG-25/5/2018-30431) D1, D2 ve D3 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

1) (Ek ibare:RG-25/5/2018-30431) D1, D2 ve D3 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 yaşından büyük olmaması şarttır.

b) Aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
2) A1 (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) veya A2 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;

1) Özmal olarak tescilli olması,

2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,

3) 6 yaşından büyük olmaması,

4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,

5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,

şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.

 1. n) B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4 yetki belgelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.”
 2. c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Birinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikinci” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

ı) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar,”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.”

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

MADDE 25-
“(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir.”

(4) Birinci, (Mülga ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)  ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.

Yapılan Değişiklik
(4) A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.

Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları

MADDE 33 –
(2) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Yapılan Değişiklik
(2) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(l) bendinde” ibaresi “(e) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

MADDE 34 –
(2) Birinci fıkranın (a) (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (b), (c), (ç) ve/veya (e)  bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Yapılan Değişiklik

(2)Birinci fıkranın (a) (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (b), (c), (ç) ve/veya (e)  bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Açıklama:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarının son cümleleri ile kırkyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna “Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “B1 ve D1” ibaresi “A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle” ibaresi “taşıma senedi ile” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin otuzbirinci fıkrasında yer alan “üçer” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “ayda bir defa” ibaresi “takip eden ay” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ellibirinci fıkra eklenmiştir.
(11) R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.”
“(51) Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabilirler.”

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40
(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

(4) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4” yetki belgesi kapsamında yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

(47) Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Bakanlığa iletmek zorunda olduğu bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olduğu tespit edilen yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(47) Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Bakanlığa iletmek zorundadır.

Açıklama: U-ETDS Sistemine bilgi v erme zorunluluğuna uymayanlara verilen 5 uyarma ile ilgili hükümlere uyulmaması halinde verilen 10 ihtar cezalar tümden kaldırılmıştır.

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.“Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(11) Yetki belgesi sahipleri, B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramayacağı gibi anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.

“(11) R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.”

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

Açıklma: Sayısal takofraf kayıtlarının işletmelerce saklanması ve verilerin ulusal otoriyeye üçer aylık dönemlerde değil her ay gönderilmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Bu verişerin ulusal otorieye aylık olarak gönderilmesi soförler için de geçerlidir.

Yeni düzenleme:
“(51) Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabilirler.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri
MADDE 41-

(5) (Değişik :RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahları dışına çıkmamak şartıyla, iliçinde 22:01 ile 04:59 saatleri dışında yolcu taşıyamaz.

Açıklama: İlgili madde Yönetmelikten tümden çıkarılmıştır. Taşıma güzergah üzerindeki illerden B1 ve D1 yetki belgeli işletmelere il içi yolcu taşıma yasagı bu karar ile kalkmış bulunmaktadır.

Yeni Fıkra eklenmiştir:
(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

Açıklama: Sadece servis taşımacılığı için D4 Ytki belgesi alanlar servis taşımacılığının dışında; tarrifeli düzenli sefer grup ve arızi taşımacılık ta yapamayacakları anlamını taşımaktadır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.”

Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 43

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Yapılan Değişiklik;
(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup
tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri,” olarak değiştirilmiştir.

Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

MADDE 54 –
Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

MADDE 54 – (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde kayıtlı taşıma hattı ve/veya taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadır. Bakanlıkça düzenlenecek hat çizelgesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Yapılan Değişiklik:
Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

(1) Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış ve varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde kayıtlı taşıma hattı ve/veya taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadır. Bakanlıkça düzenlenecek hat çizelgesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi, D1 ve tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.”

Hat sayısı

MADDE 55  (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi, D1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine ilk defa verilecek hatlar, dört aylık olarak düzenlenir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.

Yapılan Değişiklik:
(1) A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi, D1 ve tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.”

Açıklama: Tarifeli ve düzenli seferlerde taşıma hat ları U-ETDS sistemi sayesinde verimlilik esasına göre arz ve talep dengesi gözetilerek düzenleneceiği, verimsiz hatlara yeni taleplerin karşılanmayacağı hat taleplerinde doluluk oranlarının dikkate alınacağı bazı hatlarda işletme bazlı kısıtlamaya gidilebeileceği veya iptal edeceği anlaşılmalıdır. Uzun yıllardır üzerinde durduğumuz hat esasına geçilmesi talebimizin ilk aşamasıdır.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret tarifeleri belirlenmiş süreye bakılmaksızın güncellenebilir.” cümlesi eklenmiştir.

Ücret Tarifeleri
MADDE 56-

          1. (8) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler.

           Yapılan Değişiklik
           (8) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler.
           Ayrıca, yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret tarifeleri belirlenmiş süreye bakılmaksızın
           güncellenebilir.”

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücret tarifelerine bağlı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

           Zaman tarifeleri

          2. MADDE 57-
           (2)(Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından ücret tarifelerine bağlı olarak hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar
           çerçevesinde fiziki veya elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik olarak onaylanmış olması zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur. Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
           5 uyarma verilir.

           Yapılan Değişiklik
           (2)(Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik olarak onaylanmış olması zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur. Zaman tarifesi elektronik belge olarak düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

          3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
          4. MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin,” olarak değiştirilmiştir.

           Taşıma hatları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları

          5. MADDE 58-
           (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre:

           Yapılan Değişiklik
           Madde 58- (1) Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere aşagıda usullere göre düzenlenir. Buna göre;
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


       1. 56 MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. kaldırlmıştır.

        Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

          1. MADDE 65-

           (1) Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, terminallerdeki belediye zabıta birimleri, zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

           Yapılan değişklik
           (1) Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, terminallerdeki belediye zabıta birimleri, zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
           MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

           İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi

          2. MADDE 67
           (5) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuat esas alınır.

           Yapılan Değişiklik
           (5) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuat esas alınır.
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
           MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yetki belgesi” ibaresi “Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “üç aylık” ibaresi “aylık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

          3. (7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde
           a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,
  1. b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,
  2. yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki süreye eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonra dan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki sürelerd (8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye; a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
          1. b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğiniğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.”

           Uyarma
           MADDE 69  (1) Yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan ihlalin giderilmesi için onbeş gün beklenilir. Uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.

           Yapılan Değişiklik
           (1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, Yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan ihlalin giderilmesi için onbeş gün beklenilir. Uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.

          2. (6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden verilir.
          3. Yapılan Değişiklik
          4. (6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden verilir.
          5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
          6. (2) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin birinci ve 58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi düzenlenen/düzenlenecekler için 31/12/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

           Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

          7. MADDE 40 

           4) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

           Açıklama: U-ETDS Sistemine bilgi girme zorunluluğu D4 Türü yetki belgelii işletmeler için 01.01.2023 Tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

           Taşıma hatları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları

          8. MADDE 58 – (1) B1,D1 ve D4 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre;
           Açıklama: D4 Türü yetki belgeli işletmeler için zaman tarifesi düzenleme zorunluluğu 01.01.2023 Tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.
          9. (3) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin ilk yenilendiği tarihten sonraki yetki belgesi yenileme işlemi sırasında uygulanır.”

           Uyarma
           MADDE 69
           (7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dörüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde
           a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,

  3. b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,
  4. yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki süreye eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonra dan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki sürelerd (8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye; a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
          1. b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğiniğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.”


           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          2. MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin başlığı “Finansal kiralamalı taşıtlar A1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
          3. (4) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi düzenlenir.
          4. (5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan D2 yetki belgesi sahipleri, durumlarını 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır.”
          5. Nusret ERTÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami