A1 Türü Yetki Belgeleri Hakkında Bakanlık oluru yayınlandı.

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 Sayı :34685369-215.99/40081                                                                       07/07/201
 Konu :A1 yetki belgesi hk.

 

 

 MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Malumları olduğu üzere, Bakanlık Makamının 30.07.2013 tarih ve 11687 sayılı Olur'ları uyarınca
A1 yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi işlemleri sadece bir kamu kurum veya kuruluşuyla
imzalanmış taşıma sözleşmesine istinaden mümkün bulunmaktadır.
 
Ancak, bu güne kadar A1 yetki belgesi almak, yenilemek, taşıt ilavesi yapmak veya süresi biten
sözleşme yerine yeni bir sözleşmeyi işleme aldırmak için Karayolu Taşıma Yönetmeliği(KTY)'nin
13 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden Bakanlığımıza yapılan başvurularda sunulan
sözleşmelerin bir kısmında bazı belirsizliklerin olduğu, bir kısmının ise anılan Yönetmelik
hükümlerinde açıkça ifade edildiği şekilde bir kamu kurum/kuruluşu ile imzalanmış "geçerli bir
veya olmayıp, sürücüsüz taşıma hizmet alımı sözleşmesi" "hizmet sözleşmesi" araç kiralama
sözleşmesi olduğu, bu durumda taşıma faaliyetinin araç sahipleri tarafından değil ilgili kamu
kurum kuruluşunca fiilen yapıldığı ve gün geçtikçe de Bakanlığımıza sunulan bu tür sözleşmelerin
sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir.
 
Bu itibarla, 03 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; A1 yetki belgeleri ile ilgili
olarak KTY'nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 24 üncü maddesinin
ondördüncü fıkrası uyarınca Bakanlığımıza sunulacak sözleşmelerin;
Başlığında; "Taşıma Hizmet Alımı Sözleşmesi" ibaresine yer verilmiş olması,
İçeriğinde, taşıma hizmeti alımının sürücülü taşıtlarla olduğunun açıkça belirtilmesi,
Birden fazla firma tarafından ortak girişim olarak imzalanmış olmaması,
İlgili kamu kurumu/kuruluşu tarafından imzalanmış aslının veya ilgili kamu kurum/kuruluşu
tarafından ıslak mühür basılmak suretiyle "Aslı gibidir." onaylı olması,
Taşıma hizmetinin işe başlama ve bitiş tarihleriyle kullanılacak taşıt cins ve sayılarının
açıkça belirtilmiş olması,
Silinti ve kazıntılı olmaması,
hususlarının aranmasını KTY'nin 10 uncu maddesi doğrultusunda uygun görüşle takdir ve
tensiplerinize arz ederim.
 Dr. Mustafa KAYA
Genel Müdür V.

 OLUR
07/07/2015
 

 Talat AYDIN
Müsteşar a. Müsteşar Yardımcısı

A1 Türü Yetki Belgeleri Hakkında Bakanlık oluru yayınlandı.

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

SAYI   : 34685369/215.02/ 12687                                                                           26/08/2013

KONU: A1 yetki belgeleri hk.geçici/süreli düzenleme

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

Malumları olduğu üzere, 23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; “A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.” Şeklinde yeniden tanımlanmıştır.

 

Yapılan değişikliklere uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Karayolu Taşıma Yönetmeliği(KTY)’nin Geçici 1 inci maddesine onüçüncü fıkra olarak; “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz taşımacılık yapmak üzere yenilenir.” hükmü ilave edilmiştir.

 

Diğer yandan, 30.07.2013 tarihli ve 11687 sayılı Makam Oluru uyarınca;  31.12.2014 tarihine kadar uygulanmak üzere, A1 yetki belgesi sadece bir kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanmış bir taşıma sözleşmesine istinaden verilebilecektir.

 

Buna göre;

23.10.2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat gereği ilgili  İl/İlçe Trafik Komisyonu/ UKOME kararı ile taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısının yarısı kadar taşıt için park alanına/kullanım hakkına  sahip olma şartları aranmaksızın tarifeli olarak A1 yetki belgesi almış olan firmaların,  KTY’nin Geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası doğrultusunda tarifeli A1 yetki belgelerini tarifesiz olarak yenilemek üzere başvuruda bulunmaları halinde;

a) A1 yetki belgelerinin söz konusu şartları en geç 31/12/2014 tarihine kadar sağlamaları kaydıyla tarifesiz olarak yenilenmesi,

b)Yetki belgesi yenileme işleminin tamamlanmasını müteakip söz konusu şartları en geç 31/12/2014 tarihine kadar sağlayamamış olanlar için  KTY’nin 78 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilerek A1 yetki belgelerinin iptal edilmesi,

 

 

 

 

 

hususlarını  KTY’ nin 10 uncu maddesi çerçevesinde uygun görüşle takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

 

Ali Rıza YÜCEULU

Uygun Görüşle Arz Ederim

22/08/2013

 

 

Talat AYDIN

Müsteşar Yardımcısı V.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

OLUR

…/08/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Habib SOLUK

Bakan a.

Müsteşar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami