Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan değişiklikler ve açıklamalar.

04.05.2016 Tarih ve 29702 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yolcu taşımacılığı açısından değerlendirmeler.

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg), (ii) ve (ss) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              Tanımlar

MADDE 4 –
(1) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

Eski hali:
ii) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira    
     sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtı,

Değişiklik:
ii)
Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere, noterden yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin ettiği taşıtı,”

Açıklama: KTY Tanımlar maddesinde belirtilen, Sözleşmeli taşıt kavramı yeniden düzenlenmiş ve Finansal kiralama ile alınan taşıtların öz mal olarak kabul edilemeyeceği, sözleşmeli taşıt olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(h)” ibaresi “(ı)” olarak değiştirilmiştir

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar

MADDE 8-
Eski hali:

ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acenteliği belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dâhil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurtiçi ise B2 veya D2, uluslararası ise sadece B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.

 

Değişiklik:
ğ)
14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acenteliği belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde;

Gerçekleşecek taşıma yurt içi ise A1, B2 veya D2, uluslararası ise A2 veya B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.”

Açıklama: Seyahat Acentelerinin uzun bir süredir dile getirdikleri ve seyahat acentelerinin kendi adlarına tescil edilmiş otomobilleriyle kendi yolcularını taşıyabilme transfer ve turlarda kullanabilmeleri taleplerinin ilgili maddeye A1 ve A2 Türüm belge almalarını zorunlu hale getirilerek bu talebin önü kesilmiştir.
Dolayısıyla seyahat acenteleri yolcu taşımacılığı faaliyetini yapmak istedikleri takdirde, yolcu taşıma faaliyetine uyan yukarıda belirtilen yetki belgelerinden birini almak zorundadır.

Eski hali;
h) (Ek bent: RG 23/10/2012-28450) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şarttır.
* Bu fıkra tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

Açıklama:  Bu madde uzun zamandan beri eleştiriliyordu A1 Belgeleri taşıma faaliyeti tarifesiz ve grup taşımacılığına dönüştürüldüğü, faaliyetleri kısıtlandığı için anlamı kalmamıştı. Mevzuatla taşıma faaliyeti çelişiyordu, kısmen bu çelişki düzeltilmiştir.
A1 Belgesiyle yapılan taşımaların en önemli sorunu, Belediye mücavir alan sınırları içinde 2 nokta arasında taşıma yapamamasıdır.

Değişiklik:
ı) A2 yetki belgesi sahipleri, sadece bir adet sınır kapısını kullanabilirler ve belirlenen bu sınır kapısı değiştirilmez.”
Açıklama:  Uygulama doğrudur ancak olağanüstü durumlarda ne olacak belirsizdir.

 

* MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları ve Gerekli Belgeler

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

MADDE 12 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için;

ç) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin;

Eski hali:
1)
(Değişik: RG 23/10/2012-28450) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,

Değişiklik:
1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları,

Açıklama: Sadece “vergi sistemine kayıtlı olmaları” yerine “faal vergi mükellefi” olmaları şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:
(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Yetki belgesini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,
         b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,
         c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,
         ç) Yol ve araç güvenliğine,
         d) Çevrenin korunmasına,
         e) Mesleki yeterlilik şartlarına,

ilişkin kurallardan; (a), (d) ve (e) bentlerine karşı toplam 15 kez; taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) ve (ç) bentlerine karşı toplam 10 kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin (b) bendine karşı toplam 10 kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.

Değişiklik:
(2) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık, faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,

b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,

ç) Yol ve araç güvenliğine,

d) Çevrenin korunmasına,

e) Mesleki yeterlilik şartlarına,

uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.”

Açıklama: İşletmelerin Çalışanların ve şoförlerin istihdamında mesleki yeterlilik kriterlerine, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, araç ve yol güvenliğine dikkat edilmesi işletmelerin sorumlulukları arsında olmasına rağmen bu fıkrada belirtilen idari para cezası almamış olması kriteri kaldırılmıştır.
İdari para cezası alan bir çalışan nasıl oluyor da, mesleki saygınlığı kaybediyor?
Ancak bu madde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak işletmenin sorumluluğundadır.

 

* MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş; altıncı fıkrasının (c) bendi ile onaltıncı ve onyedinci fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

MADDE 13-  (Değişik: RG 23/10/2012-28450) (1) A türü yetki belgeleri için;
Değişiklik:
f) Ülkemizdeki her bir kara sınır kapısını kullanacak, en fazla 12 adet gerçek veya tüzel kişi adına A2 yetki belgesi düzenlenebilir. Herhangi bir sınır kapısını kullanmak üzere A2 yetki belgesi almak için müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin talepleri Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir.”

Açıklama: Otomobil ile Uluslararası tarifeli ve düzenli sefer yapan işletmelere kısıtlama getirilmiştir.
Örneğin Gürcistan’a Sarp sınır kapısını kullanarak yolcu taşıyacak 12 İşletmeden fazlasına izin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

4) D türü yetki belgeleri için;
(4) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanır. Bu şekilde D4 yetki belgesi alan gerçek kişiler, İl Trafik Komisyonu veya Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uygun olmak koşuluyla D4 yetki belgelerine 1 adetten daha fazla otobüs kayıt ettirmek isterlerse yetki belgesi
geçerli tam ücret üzerinden %85 fark öderler.”

Açıklama; İlk defa D4 Türü yetki belgesi almak isteyenlere % 85 oranında indirim uygulanacağı belirtilmektedir ancak aynı yetki belgesine 2 ci bir taşıt ilave ettirme istemeleri halinde belge ücretinin,  tamamını ödeneceği belirtilmektedir.
 

 Eski hali
(16)
Özürlüleri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

 Değişiklik
(16) Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur
.

Açıklama: Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenler için özürlülere uygun imal edilmiş 1 taşıt yeterli olacaktır. Özmal 75 Koltuk zorunluluğu istenmeyecektir. Ancak normal otobüs kaydı yapılması halinde asgari öz mal kapasite şartı aranacaktır. Dolayısıyla 75 koltuğun altında sadece özürlülere hizmet verebilecek işletme kurulabilmesine imkân sağlanmakta ve bireysel taşımacının önü açılmıştır.

Eski Hali;
(17)
(Değişik: RG 25/07/2014-29071) Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

Değişiklik
(17) Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.”

 

* MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan   
   “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

MADDE 14- (1) Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:

Eski Hali
e)
Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı.

Değişiklik
e) Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı.

Açıklama: 26 Nisan 2016 – Sayı: 29695 Resmi Gazete'de yayınlanan 6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun  17,18,19,20,21,22  23 üncü 24 üncü 25 inci ve 26 cı maddesinin birinci fıkrasında (ı) ve (i) bendeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda değişiklik yapılarak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tanımı  " Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirildiğinden Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ilgili maddeler yeniden düzenlemiştir.

* MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yetki belgelerinin verilmesi

MADDE 15- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
 

(10) Adli sicil belgelerinde, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçların bulunup bulunmadığı tespit edilirken “adli sicil kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlara bakılır, “adli sicil arşiv kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlar dikkate alınmaz.”

 

* MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

        Yetki belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri

MADDE 17- (1) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan süreler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan süreleri uzatmaz veya kısaltmaz.”

 Açıklama: Yetki belgesi aldıktan sonra 6 ay içinde faaliyete geçmek zorunluluğu hiçbir şartta değişmeyeceği hükmünü ifade etmektedir
 

* MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 18-  (Değişik: RG 23/05/2013-28655)
Eski Hali:
(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.  Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.

Değişiklik:
(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu
Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.

Açıklama: Yetki belgelerinin yenilenmesinde tüm uyarı ve cezalar kaldırılmadan yenileme yapılmayacağı açıkça ifade edilmektedir.

* MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kalıcı hale gelmemiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

       Yetki belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 19
(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

Eski Hali

ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması, şarttır.

Değişiklik.
ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması, şarttır

Açıklama: Yetki belgelerinin bir başka belge ile değiştirilmesinde tüm uyarı ve cezalar kaldırılmadan talep edilen yeni belgenin düzenlenmeyeceği ifade edilmektedir.

 

* MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   
   değiştirilmiştir.

Yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve birleşmeler
 

MADDE 22-

Eski hali:
Ek Fıkra: RG 23/05/2013-28655)
(4)  Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde; birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan yeni yetki belgesi düzenlenmez ve varsa kalıcı hale gelmiş uyarmalar düzenlenen yeni yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.

 

 

Değişiklik
(4) Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde, birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan yeni yetki belgesi düzenlenmez.”

Açıklama: şirket birleşmelerinde, Yetki belgesi üzerinde tüm uyarı ve cezalar kaldırılmadan birleşmenin yapılmayacağı açıkça ifade edilmektedir.

* MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
 “540” ibaresi “630” olarak değiştirilmiştir.

 

         Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

Eski hali
b) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz.

Değişiklik:
b) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca “630” takvim gününden fazla olamaz.

Açıklama: Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; Yetki belgesi süresi içinde. Asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı,630 güne çıkarılmaktadır.
 

* MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendi ile (14) numaralı alt bendinde yer alan “asgari bir yıllık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

a) Yolcu taşımalarında;

(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) 13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez.

Eski  hali:
(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) 14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.

Değişiklik

(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) 14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.
 

Açıklama: A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 20 adet, taşıt kayıt edilebileceği hükmü;
 
bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde uygulammayacağı ve A1 Yetki belgesine sözleşme süresince kayıt edileceği açıklanmaktadır.

 

 (5) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,

b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki
              taşıtlar,

c) Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim
              günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

ç) Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar, yetki belgesi eki
              taşıt belgelerinden re’sen düşülür.”

Açıklama: Bu fıkra yönetmeliğe yeni ilave edilmiş olup A1 Yetki belgesine kayıtlı araçların yönetmelikte belirtilen şartları kaybetmesi ve yerine getirmemesi durumunda yetki belgesinden resen düşürüleceği açıklanmaktadır.

 

* MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

MADDE 25- (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Eski hali;
(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.

Değişiklik;
ç) M türü yetki belgeleri hariç diğer yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında, her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

Açıklama: Yolcu taşımacılığı açısından bir değişiklik söz konusu değildir.
Kargo taşımacılarına farklı cinste sözleşmeli taşıt kullanabilme imkânı sağlanmıştır.

 

 (3) 6361 sayılı Kanun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.”

(4) 23 üncü ve/veya 24 üncü maddelere göre yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yapılan taşıt düşümleri sonucu; bu maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde, sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün sonunda sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki sözleşmeli taşıtlardan, yetki belgesi eki taşıt belgesine en son kayıt edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru sözleşmeli taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranı sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen düşülür.”

 

* MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ve altıncı fıkrasında yer alan “ikinci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları
 

MADDE 31- (1) Araçlarda yapılan tadilatların 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.

*(2) (Değişik: RG 25/07/2014-29071) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde otobüs olarak kayıtlı oldukları halde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda otobüs ve otomobil tanımlarında yapılan değişiklik sonucu cinsi otobüs iken otomobil olarak değişmiş olan taşıtlar hariç; tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmez
* Bu madde yönetmelikten çıkarılmıştır.

Eski hali:

(6) Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz.

Değişiklik
(6) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz

Açıklama: Yolcu taşımacılığında, Tadilatlı araçların 28.11.2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması halinde, yetki belgesine kayıt edilebileceği belirtilmektedir.
Önemli bir değişikliktir. Tadilatlı araçlar standartlara uygun olması ve Muayeneden geçmesi halinde yetki belgelerine kayıt edilebilecektir.

 

 

* MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “63” ibaresi “66” olarak değiştirilmiştir.

 

    Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
 

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

Eski hali;
ç)
63 yaşından gün almamış olmaları,

Değişiklik
ç) 66 yaşından gün almamış olmaları

Açıklama: Mesleki yeterlilik kapsamında karayolu taşıma faaliyetleri kapsamında çalışacak şoförlerin çalışma yaşı 63 ten 65 e çıkarıldı.
66 dan gün alan şoförler karayolu taşıma kanunu kapsamında yapınla taşımalarda  çalışamayacak
.

 

* MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yirmidördüncü fıkrasında yer alan “karayolu taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yirmialtıncı fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak değiştirilmiştir.

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
 

MADDE 43-

Eski hali:
(22) (Değişik: RG 31/12/2010-27802)  Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Değişiklik:
(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler;

a) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri dışındaki diğer yetki belgelerine ilişkin unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri,

b) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgelerinden re’sen düşülmüş taşıtlar hariç diğer taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.”
 

Eski hali:
(24) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler.

Değişiklik;

(24) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler.

 

Açıklama: İlgili maddelerden Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tanımı  " Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirildiğinden yukarıdaki fıkralardan “Zorunlu karayolu taşımacılıkibaresi kaldırılmıştır.

Eski hali:
(26
) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Değişiklik;
(26) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

* MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

Yapılması zorunlu sigortalar
 

MADDE 48-

Eski hali;
(Değişik: RG 23/10/2012-28450) (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında;  Kanunun 18 inci maddesinde tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.

 

Değişiklik;

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Kanunda tanımlanan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.”
 

Açıklama: Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tanımı  " Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirildiğinden yukarıdaki fıkralardan çıkarılmıştır.

 

* MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

                    Sigortasız taşıma yapılamayacağı

MADDE 49

Eski hali;
(1) Taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm taşıtları için Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz.

Değişiklik;

(1) Taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm taşıtları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz.

 

Açıklama: Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tanımı  " Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirildiğinden yukarıdaki fıkralardan çıkarılmıştır.

 

 

* MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                     Sigorta poliçesinin aslının verilmesi zorunluluğu

MADDE 50-

Eski hali;

(1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

 

Değişiklik;
(1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Açıklama: Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tanımı" Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirildiğinden yukarıdaki fıkralardan çıkarılmıştır.

 

* MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.
 

Ücret tarifeleri  

MADDE 57-  

Eski hali;
(11) (Değişik: RG 21/8/2009-27326) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

 

Değişiklik;

(11) (Değişik: RG 21/8/2009-27326) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

 

Açıklama; Yukarıdaki fıkralarda geçen “ özürlü” ibaresi engelli olarak değiştirilmiştir.
 

* MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                    Terminal kullanma zorunluluğu ve ara duraklar

MADDE 60-

Eski hali;
(2)
Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.

Değişiklik;
(2) D4 yetki belgeleri hariç tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.”

Açıklama; D4 Yetki Belgesi altında faaliyet gösteren taşımacılara terminal zorunluluğu kaldırılmıştır.

* MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (n) ve (ş) bentleri ile    
    üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Diğer İdari Yaptırımlar

Uyarma

MADDE 76 (1) Bu Yönetmeliğin;
Eski Hali;
(l)
41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 3 uyarma,

Değişiklik;
(l) 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

Açıklama. KTY.Madde 41-(3) Yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur, Bu maddeyle getirilen 3 uyarma cezası kaldırılmıştır.

Eski hali;

(n) (Değişik: RG 31/12/2010-27802)  43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,

Değişiklik;

(n) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, ondokuzuncu, yirminci, yirmiikinci, yirmibeşinci, yirmialtıncı ve yirmiyedinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”
 

Açıklama: Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri belirleyen 43 maddedeki yükümlülük yerine getirmeyen işletmeler verilecek uyarma cezaları yeniden düzenlenmiştir.

KTY.Madde 43(4) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar

(5 Uyarma)
 

(6) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubeleri ile varsa acentelerinin adreslerinde yürütmekle yükümlüdürler. Bakanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamazlar. (5 Uyarma)

 (7) B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler. (5 Uyarma)
 

 (9) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. (5 Uyarma)
 

(11) M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. (5 Uyarma)

(16) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri ile ilgili bilgileri içeren ve Bakanlıkça belirlenmiş formlara uygun olarak düzenlenen faaliyet raporlarını Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. (5 Uyarma)

 

(19) Yetki belgesi sahipleri olağanüstü hal ve savaş halleri için Bakanlıkça hazırlanan taşıma hizmetlerine ilişkin planların kendileriyle ilgili gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
(5 Uyarma)

(20) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere, yönergelere ve genelgelere uymakla yükümlüdürler. (5 Uyarma)

 (22) (Değişik: RG 31/12/2010-27802)  Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. (5 Uyarma)

 

(25) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında, yolcularını bilgilendirme amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve/veya görüntülü yayın veremezler. Bu taşıtlarda sesli ve/veya görüntülü yayın yapılmak istenilmesi halinde; bu yayınların bireysel (kapalı devre) yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. (5 Uyarma)

(26) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. (5 Uyarma)

(27) Yetki belgesi sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. (5 Uyarma)

 (5) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini ve ses ve görüntü cihazlarını yönetmelerini önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Seyahat esnasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimi yardımcı personel tarafından yapılır ( 2 Uyarma)

 

(10) C2, C3, K1, K3, L türü, N türü ve R türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. ( 2 Uyarma)

(28) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında her 14 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler. (3 Uyarma)

Eski hali

ş) 59 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma,

Değişiklik

(ş) 59 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

 

Açıklama: KTY 59 Maddesinde "Tarifelere uyma zorunluluğu "hükümlerine uymayan işletmeler verilen uyarma cezaları yeniden düzenlenmiştir.

(2) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez. (10 Uyarma )

 (4) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. (10 Uyarma)

(3) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer için taşıt tahsis edilmesi zorunludur. (3 Uyarma)

Eski hali;
(3)
Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre içinde uyarma başına 63 Türk Lirasının Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

Değişiklik;

(3) Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaları; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; uyarma başına 95 Türk Lirasının, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

 

* MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü, yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Geçici durdurma

MADDE 77 (Değişik: RG 23/10/2012-28450)

Eski hali;
(2)
Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden dördüncü günden itibaren faaliyetlerine izin verilir.

Değişiklik;
(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde, faaliyetlerine izin verilir.”

*(3) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1 takvim yılı içinde 3 kez uyarma alan yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

*(4) 35 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 1 takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

*(7) 59 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

* Üç fıkra yönetmelikten çıkarılmıştır.

Açıklama;  işletmelerin 30, 35 ve 59 maddelerin ilgili hükümlerin ihlali durumunda, Faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması uygulaması tümden kaldırılmıştır.

Değişiklik
(11) Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir.

(12) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.”

* MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

           İptal
MADDE 78 –

Eski hali;
(2) 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin yanlış, yanıltıcı, tahrif edilmiş veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için de, durum ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

Değişiklik;
“(2) 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.”

 

* (7) 76 ncı maddeye göre verilen ve veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.

* Bu fıkra yönetmelikten çıkarılmıştır

Eski hali;
(9) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

Değişiklik;
(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendindeki hüküm hariç yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.”

* MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir.

                     Belge ücretleri

MADDE 80
Eski hali;
(4)
Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri ödenmez.

Değişiklik;
(4) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeniden alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı ücretleri ilgilisine iade edilir. İlk yetki belgesi geçerli hale getirilerek iptal edildiği tarihteki taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesine ücret alınmadan ilave edilir
.”

* MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                    Bildirim

MADDE 85-
Eski hali;
(1)
Bu Yönetmeliğe göre geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriği ulusal bir gazetede bir kez yayımlanır. Yayım tarihini takip eden yedi iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır.

Değişiklik;
(1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları, uyarmalar, geçici durdurma ve iptallere ilişkin bildirimler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.”

 

* MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1/8/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan gerçek veya tüzel kişilerin bu yetki belgeleri ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmaz. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen sayıdan fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.”

 

Madde- 80 Belge ücretleri

Açıklama; belge ücretleri önemli oranda düşürülmüş bulunmaktadır.

ÜCRET TABLOSU  (Madde 80)                                                              

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI

SİMGESİ

ÜCRETİ [TL]

Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı

A1

12.942

Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

19.414

Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

64.710

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

32.355

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

6.471

Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

6.471

Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

51.770

Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

12.942

Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

38.828

Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

19.414

Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

6.471

Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4

5.000

Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

5.176

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

7.764

Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G1

5.176

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

7.764

Yurtiçi Kargo Acenteliği

G3

5.176

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

7.764

Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H1

5.176

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

7.764

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

12.942

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

K2

6.471

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

6.471

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L1

129.428

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

258.857

İliçi Kargo İşletmeciliği

M1

12.942

Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M2

194.143

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

258.857

İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

2.588

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

25.885

İliçi Dağıtım İşletmeciliği

P1

12.942

Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

P2

194.143

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

194.143

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

258.857

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

1.293

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

1.293

Eşya Terminali İşletmeciliği

T3

1.293

Her Bir Taşıt Kartı

 

63

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami