UBAK. İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Yayınlanmıştır.

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç :

 

Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye’nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden transit eşya taşımacılığını geliştirmek amacıyla başlatılan çok taraflı kota sistemi içinde Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgelerinin, Bakanlıktan C2, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını düzenlemektir.

 

Kapsam :

 

Madde 2– (1) Bu Yönerge Bakanlıktan C2, L2 ve M3 türü yetki belgesi almış olan ve UBAK İzin Belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

Dayanak :

 

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmalara ve Protokollere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar :

 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

             

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı

 

b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsaları Birliğini,

 

c) Değerlendirme Listesi: İzin Belgelerinin nihai olarak firmalara tahsisini gösterir liste,

 

ç) E-Devlet Kapısı: Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmak amacıyla oluşturulan ve kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan internet sitesini,

 

d) Faaliyet Yılı: Değerlendirmenin yapıldığı yıldan bir önceki 01 Ocak – 31 Aralık arasını kapsayan yılı,

 

e) Genel Müdürlük: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

 

f) Geçiş Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,

 

g) Grup Şirketi: Hisselerinin en az % 51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan Bakanlığımızdan C2, L2, M3 Yetki Belgesi sahiplerini,

 

ğ) İzin Belgesi: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı bünyesinde teati edilen çok taraflı kota temelinde temin edilen ve UBAK Üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılacak transit taşımalar için tahsis edilen UBAK Karayolu İzin Belgesini,

 

h) Karayolu Karnesi: İzin Belgesinin ayrılmaz bir parçası olan, boş ve dolu seferler dahil olmak üzere ilgili İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen taşımalar hakkında kronolojik sırada verilen bilgileri içeren kayıtların tutulduğu seyir defterini,

 

ı) Komisyon: Firmaların İzin Belgesi başvurularını, almış oldukları puanları ve sıralamayı inceleyip Yönergenin 9 uncu maddesindeki usul ve esaslara göre tespit ve tahsis etmek amacıyla Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan Komisyonu,

 

i) Müracaat yılı: İzin Belgeleri Başvurusunun yapıldığı yılı,

 

j) Ön Değerlendirme Listesi: İzin Belgelerinden almak üzere Bakanlığa e-devlet üzerinden müracaat eden firmalara ilişkin araç ve sefer sayıları ile firmaya müracaat yılı içerisinde verilen cezaların yer aldığı liste, 

 

k) Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

 

l) Transit Refakat Belgesi: Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrultusunda gümrük mevzuatına uygun olarak otomasyon sisteminden alınan belgeyi,

 
m) Taşımacı: C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

 

n) Taşımalar: UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımaları,

 

o) TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen “TIR REJİMİ” altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen belgeyi,

           

ö) Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç mallarının yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

 

p) UBAK: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansını,   

         

r) Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuzu’nda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz EURO III,  EURO IV, EURO V ve EURO VI niteliğindeki çekici ve kamyonları,

 

s)Yönerge: UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Başvuru

 

Duyuru ve şekli:

 

Madde 5- (1) Genel Müdürlük her yıl, en geç Ağustos ayının son günü (bu günün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü) mesai saati bitimine kadar, Birlik ve Sektör Kuruluşlarına; İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için e-devlet kapısı üzerinden İzin Belgesi başvurusu yapılması ve gerekli bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesini içeren bir duyuru yazısı gönderir ve bu duyuruyu Genel Müdürlüğün  (www.kugm.gov.tr) internet adresinde de yayımlar. Ayrıca söz konusu duyurunun bir örneği Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ilan panolarında 30 Eylül’e kadar asılı tutulur. Kendilerine duyuru yazısı gönderilen sektör kuruluşları, üyelerini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdürler.

 

Başvuru yeri, tarihi, ilanı ve değişiklik bildirimi:

  

 Madde 6- (1) Başvuru yeri, tarihi, ilanı ve değişiklik bildirimi ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

 

a) İzin Belgesi başvuruları e-devlet kapısı üzerinden firma yetkililerince her yıl 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

b)Tüm özmal taşıtların araç norm girişleri e-devlet kapısı üzerinden 31 Ekim tarihine kadar yapılır. Bu tarihten sonraki özmal araç sayıları ve norm girişleri İzin belgesi değerlendirmelerinde dikkate alınmaz. Araç norm girişlerinin yapılması İzin Belgesi başvuru talebi yerine geçmez.

 

c) 30 Eylül tarihine kadar başvuran firmalara ilişkin Ön Değerlendirme listesi en geç 15 Ekim tarihinde Genel Müdürlük (www.kugm.gov.tr) internet adresinde yayımlanır.

 

ç) Sözkonusu firmalar, kendileri ile ilgili bilgilerde bir hata olması durumunda, 31 Ekim tarihine kadar bu hataların düzeltilebilmesi için gerekli belgelerle birlikte düzeltme başvurusunda bulunurlar. Bu tarihten sonra yapılan düzeltme başvuruları dikkate alınmaz.

 

d) Başvuru, değişiklik ve düzeltme ile ilgili bildirimlerde Bakanlık genel evrakına giriş tarihi esas olup, postada geciken başvurular ile süresinde gönderilmeyen bilgi ve belgeler dikkate alınmaz.

 

e) TIR Karnesi ve sefer sayıları ile ilgili düzeltme başvurularının Birlik’e, Transit Gümrük Beyannameleri ile Transit Refakat Belgelerine (T belgeleri dahil) ilişkin düzeltme başvurularının ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılması, anılan kurum ve kuruluşlardan yapılabilecek değişiklik ve düzeltme işlemlerinin 31 Ekim tarihine kadar sonuçlandırılarak Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

 

f) Başvuru, değişiklik, düzeltme ve değerlendirme listeleri ile ilgili sürelerin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son gün olarak kabul edilir.

           

Başvuru şartları ve istenilen belgeler:

 

Madde 7- (1) Başvuruların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur.

 

a) C2, L2 ve M3 türü yetki belgesine sahip olmak.

 

b) Faaliyet yılı ve müteakip yıllar için 2 adet özmal yeşil taşıta sahip olmak.

 

c) Faaliyet yılı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.

 

(2) E-devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunan firmalar, ayrıca varsa faaliyet yılında İzin Belgesi ile üçüncü ülkelere yaptıkları taşımalarla ilgili olarak aşağıdaki belgeleri müracaat yılı içerisinde İzin Belgeleri başvurularının son gününe (30 Eylül) kadar Bakanlığa verir. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

a) Taşımaların AB dışındaki ülkelere yapılmış olması halinde, bu taşımaya ilişkin birbirine uyumlu taşımacı firmaya ait TIR karnesi ya da Transit Refakat Belgesi (T belgeleri dahil), alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve karayolu karnesi sayfa fotokopileri.

 

b) Taşımaların AB ülkeleri içinde yapılmış olması halinde, TIR karnesi haricindeki birbirine uyumlu taşımacı firmaya ait diğer belgeler (alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve karayolu karnesi sayfa fotokopileri).

 

c)   Bu taşımalara ait (taşıt plakaları, gidilen ülke isimleri ve tarih gösterir) liste.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Değerlendirme Unsurları, Puanlama ve Sıralandırma

 

Değerlendirme Unsurları:

 

Madde 8– (1) İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları; toplam yeşil taşıt sayısı, toplam taşıt sayısı, toplam sefer sayısı, İzin Belgeleriyle yapılan üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı, verimlilik olarak belirlenmiştir.

 

  1. Toplam yeşil taşıt sayısı: Müracaat yılının 31 Ekim tarihi itibariyle C2, L2 ve M3 yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı EURO V ve EURO VI  taşıt sayısının 1 (bir) ile çarpımından elde edilen kıymetlendirilmiş toplam çekici ve kamyon (tanker kamyonlar hariç) sayısıdır.

 

b) Toplam taşıt sayısı: C2, L2 ve M3 Yetki belgesi sahibi taşımacıların Faaliyet Yılına ait 30 Haziran ve 30 Aralık tarihleri itibariyle U-NET otomasyon sisteminde [özmal+sözleşmeli] olarak kayıtlı (tanker kamyon hariç) kamyon, çekici, römork ve yarı römork toplam sayılarının aritmetik ortalamasıdır.

 

c) Toplam sefer sayısı: Aşağıdaki şekilde hesaplanmak suretiyle bulunan kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamıdır.  

 

      ÜLKE

PUAN

ÜLKE

PUAN

ÜLKE

PUAN

Almanya

2,89

Hırvatistan

1,78

Macaristan

1,77

Arnavutluk

1,46

Hollanda

3,14

Makedonya

1,23

Avusturya

2,01

İngiltere

3,46

Malta

2,53

Azerbaycan

1,91

İrlanda

4,04

Moldova

1,56

Belarus

2,69

İspanya

3,98

Norveç

3,98

Belçika

3,09

İsveç

3,72

Polonya

2,48

Bosna-Hersek

1,77

İsviçre

2,69

Portekiz

4,62

Bulgaristan

1,00

İtalya

2,42

Romanya

1,07

Çek Cumhuriyeti

2,27

İzlanda

6,02

Rusya

3,07

Danimarka

3,40

Karadağ

1,38

Sırbistan

1,38

Estonya

3,39

Letonya

3,10

Slovakya

1,94

Finlandiya

3,48

Liechtenstein

2,55

Slovenya

1,91

Fransa

3,19

Litvanya

2,89

Ukrayna

2,14

Gürcistan

1,30

Lüksemburg

2,92

Yunanistan

1,22

Not: Tablodaki katsayılar bu ülkelerin başkentlerinin ülkemiz başkentine olan uzaklıkları dikkate alınarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, taşımacılarca, faaliyet yılında:

 

1) İtalya, Gürcistan, Azerbaycan ve Fransa’ya yaptıkları ihraç sefer sayılarının belirlenmesinde; TIR Karnesi, bu ülkelere ait Transit Gümrük Beyannamesi ve Transit Refakat Belgesi (T belgeleri dahil) ile yapılan seferler, 

 

2) Bu ülkeler dışındaki UBAK üyesi ülkelere yapılan ihraç sefer sayılarının belirlenmesinde ise geçiş belgesi teati edilmeyen ülkelerde geçiş belgesi sayılarına İzin Belgeleri hariç Ro-Ro ile yapılan ihraç sefer sayılarının eklenmesi suretiyle geçiş belgesi ve İzin Belgesi ile yapılan dolu seferler,

 

dikkate alınır. Belirlenen ihraç sefer sayıları, gidilen ülkenin katsayısı ile çarpılarak her bir taşımanın kıymetlendirilmiş sefer sayısı değeri bulunur. Kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamı, Toplam Sefer Sayısı’dır.

 

Bu taşımalara ilişkin olarak TIR Karnesi ve geçiş belgesine ilişkin ihraç sefer sayılarına ait bilgiler Birlik’den yazışma yoluyla, Transit Gümrük Beyannamesi ve Transit Refakat Belgesi (T belgeleri dahil) ile yapılan ihraç sefer sayılarına ait bilgiler ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik ortamda U-Net otomasyon sistemine aktarılarak temin edilir. İzin Belgesine ilişkin sayılar ile geçiş belgesi teati edilmeyen ülkelerde Ro-Ro ile yapılan ihraç sefer sayıları ise Bakanlığa ait U-Net otomasyon sisteminden alınır.

 

ç) İzin Belgeleriyle yapılan üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı: Bir firmanın sahip olduğu İzin Belgesiyle/Belgeleriyle, Türkiye dışındaki bir UBAK üyesi ülkeden, başka bir UBAK üyesi ülkeye yaptığı taşımalar, üçüncü ülke taşımasıdır. Bu taşımalara ait sefer sayılarının toplamı üçüncü ülke sefer sayılarının toplamıdır. Firmaların İzin Belgesiyle yaptığı yıllık sefer sayılarından, her bir İzin Belgesi için en fazla 30 taşıma sayısı değerlendirmeye alınır.

 

d) Verimlilik: Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde hesaplanan toplam sefer sayısının (b) bendinde hesaplanan toplam taşıt sayısına bölünmesi ile bulunur.

 

 

Puanlama ve Sıralandırma:

 

Madde 9- (1) Değerlendirme unsurları aşağıdaki şekilde puanlandırılır ve taşımacılar buna göre sıralandırılır.

 

a) Taşımacıların, 8 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam yeşil taşıt sayılarından en yüksek 10 firmanın taşıt sayılarının aritmetik ortalamasına en yakın firmanın toplam yeşil taşıt sayısı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

b) Taşımacıların, 8 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanan toplam sefer sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

c) Taşımacıların, 8 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen, İzin Belgesiyle yapılan üçüncü ülke taşımalarından en yüksek olanı 50 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

ç) Taşımacıların, 8 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre hesaplanan Verimlilik değerlerinden en yüksek olanı 50 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

d) Taşımacıların, bu maddenin birinci fıkrasının a,b,c,ç bentlerindeki puanları toplanarak toplam puanları tespit edilir. Tespit edilen bu toplam puanlardan 11 nci maddede açıklanan ceza puanları düşüldükten sonra en yüksek toplam puanı alan taşımacıdan başlamak üzere sıralama yapılır.

 

e) Kesirli sayılar, değerlendirmeye göre bir alt veya üst sayıya yuvarlanarak tamamlanır.

 

İzin Belgesinin taşımacılara tahsisi:  

 

Madde 10- (1) İzin Belgeleri, dağıtılacak yıl için temin edilen belgelere uygun araç normlarına veya daha üst norma haiz taşıtlara tahsis edilir.

 

(2) İzin Belgesi, aldıkları toplam puana göre sıralanan taşımacılara; birinci sıradaki taşımacıdan başlamak üzere Komisyonca aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sırayla tahsis edilir. Ancak, ilk belge tahsisinde aldıkları toplam puan 10 (on) puanın altında kalan taşımacılar ile Bakanlıkça belirlenen İzin Belgesi ücretini ödemeyenlere İzin Belgesi tahsis edilmez.

 

(3) İzin Belgesi, firmaların aldıkları puanlar ile taşıt sayısı dikkate alınarak turlar halinde dağıtılır. Puanlamanın bitmesi durumunda taşıt sayısına göre belge tahsisine devam edilir. Değerlendirmeye giren bütün firmaların aldıkları puanların toplamının dağıtılacak belge sayısına bölünmesiyle her bir belgeye düşen puan tespit edilir.

 

(4) İzin belgeleri, Avusturya belgeleri hariç, sayısı en az olan belgelerden başlamak üzere tahsis edilir.

 

(5) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Rusya geçerli belgeler, bu ülkelere çalışan firmalara, faaliyet yılı ve faaliyet yılından bir önceki yılın taşıma sayıları ortalaması dikkate alınarak tahsis edilir. İtalya’ya yapılan ihraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi ve Transit Refakat Belgesi (T belgeleri dahil), Yunanistan, Rusya ve Macaristan’a yapılan taşımalarda ise geçiş belgesi ve bu ülkelerde geçerli İzin Belgesi ile yapılan dolu sefer sayıları esas alınır.

 

a) Yunanistan geçerli İzin Belgelerinin dağıtımında, bu ülkeye taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş firmaların sefer sayılarının toplamının dağıtılacak belge sayısına bölünmesi yoluyla bulunan sefer sayısının üzerinde kalan firmalar,

 

b) İtalya ve Rusya geçerli İzin Belgelerinin dağıtımında bu ülkelere taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş yıllık ortalama sefer sayısı 48 ve üzeri olan firmalar, 

 

c) Macaristan geçerli İzin Belgelerinin dağıtımında bu ülkeye ve bu ülke üzerinden taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş yıllık ortalama sefer sayısı 12 ve üzeri olan firmalar,

 

dikkate alınır. Bu ülkelere yönelik belge tahsisi, genel değerlendirmede her bir belgeye düşen puan, taşıt sayısı ve araç kategorisi dikkate alınarak turlar halinde yapılır.

 

ç) İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli İzin Belgelerinin değerlendirilmesinde bu ülkelere yönelik ikili taşımalar, Macaristan geçerli İzin Belgelerinin değerlendirilmesinde ise bu ülkeye/ülkeden yapılan ikili ve transit taşımalar dikkate alınır.

 

d)  İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan belgesi tahsis edilmiş olan firmaların adlarına tahsis edilen İzin Belgesi sayıları, genel değerlendirme İzin Belgesi dağıtım listesinden mahsup edilir. 

 

e) İtalya, Macaristan, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerin  %15’i, bu ülkelere ve Macaristan üzerinden taşıma yapan taşımacılara ödül belgeleri olarak tahsis edilir. Bu ödül belgelerinin %10’u, faaliyet yılı ile faaliyet yılından bir önceki yılda bu ülkelere ve ülkeler üzerinden taşıma yapan taşımacılara, taşıma sayısı en fazla olan taşımacıdan başlamak üzere sırasıyla birer azaltma yöntemi ile dağıtılır. Kalan %5’lik kısım ise, İzin belgelerini en etkin kullanan firmadan başlamak üzere sırasıyla birer adet olmak üzere tahsis edilir.

 

f) Bakanlık, UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Macaristan, Rusya ve Yunanistan İzin Belgelerine belli sayıda kullanım zorunluluğu getirebilir.

 

(6) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan Avusturya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Rusya geçerli belgeler dağıtıldıktan sonra kalan belgeler, genel değerlendirme İzin Belgesi dağıtım listesinde birinci sıradaki firmadan başlamak üzere, 10 uncu madde 3 üncü fıkra hükümleri çerçevesinde tahsis edilir.

 

(7) İzin Belgelerinin tahsisine değerlendirmeye giren L2 ve M3 yetki belgeli firmalara birer adet Avusturya ve Macaristan geçerli belge tahsisi ile başlanır ve akabinde puanlama sonrası yapılan sıralamada; 1 inci ile 10 uncu sıradaki dahil olmak üzere,  Avusturya ve Macaristan geçerli İzin Belgelerinden birinci sıradakine 3, ikinci sıradakine 2, üçüncü ile 10 uncu sıradakilere 1’er adet olmak üzere sırasıyla tahsis edilir ve tekrar birinci sıradan başlamak üzere dağıtılmaya devam edilir.

 

(8) İzin Belge sayısının, İzin Belgesi almaya hak kazanan taşımacı sayısından fazla olması veya bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre tahsis edilememesi halinde; kalan belgeler, tükeninceye kadar turlar halinde birinci sıradan başlamak üzere ek belge olarak sıra ile tahsis edilir.

 

(9) EURO V ve üzeri araçlar için geçerli İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için; İzin Belge sayısının 2 katı ve daha üst normda özmal taşıtlara sahip olunması esastır.

 

(10) Bakanlıkça ilk belge tahsisinden sonra firmalarca kullanılmayacağı gerekçesiyle alınmayan İzin Belgeleri, ilk İzin Belgesi Dağıtım Listesindeki firmalara belgenin özelliğine göre belge tahsisi yapılan en son taşımacıdan ve en küçük belge numarasından başlamak üzere taşıt sayısına bakılarak sırayla tahsis edilir. Yeni tahsis listelerindeki İzin Belgelerinin yayımını takiben 5 iş günü içerisinde alınmaması halinde firmanın İzin Belgesi alma hakkı kaybedilmiş sayılır. İlk belge tahsisinde Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan geçersiz belgelerden tahsis edilmiş ancak bu belgelerden tümünü veya bir kısmını teslim almamış firmalara yeniden bu özellikteki belgelerden tahsis yapılmaz.

 

(11)Yıl içerisinde Bakanlığa iade edilen Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan geçersiz belgeler, ilk İzin Belgesi tahsis listesinde 10 puanın altında kalan birinci sıradaki firmadan başlamak üzere en küçük belge numarasından başlayarak firmalara sırasıyla tahsis edilir.

 

(12) İlk İzin Belgesi tahsis listesinde alınmayan veya yıl içerisinde Bakanlığa iade edilen Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan geçerli belgeler, ilk dağıtım listesinde en son belge tahsis edilen firmadan başlamak üzere sırasıyla tahsis edilir.

 

(13) 11 inci ve 12 inci fıkralar kapsamında yıl içerisinde iade edilen belgelerin tahsisi için sırası gelen firmaya izin belgesini kullanıp kullanmayacağı yazılı olarak sorulur, firmanın üç iş günü içerisinde Bakanlığa cevap vermemesi durumunda İzin Belgesini alma hakkı kaybedilmiş sayılır.

 

(14) Taşımacılarca zayii edilen İzin Belgelerinin yerine yedek İzin Belgesinin mevcut olması, zayii eden firmanın talep etmesi ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yedek İzin Belgelerinden verilir.

 

(15) Taşımacılar, almaya hak kazandıkları kapsamları farklı İzin Belgelerini, teslim almadan önce, değerlendirme listesinin yayımlandığı tarih itibariyle 5 iş günü içerisinde bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesini, karşılıklı olarak takas edebilmek için takas yapan her iki firmanın Bakanlığa yazılı başvuruda bulunup Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde takas işlemi yapabilirler. Grup Şirketlerinin kendi aralarında yapacakları takas işlemi için, “bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesi” şartı aranmaz. İzin Belgeleri hibe edilemez ve takas edilmiş İzin Belgesi tekrar takasa giremez. İzin Belgelerinin takas edilebilmesi için bu maddenin dokuzuncu fıkrasına uygunluk şartı aranır.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İdari Müeyyideler, Ceza Puanları ve Belgenin Geri Alınması

 

İdari Müeyyideler, Ceza Puanları ve Belgenin Geri Alınması:

 
Madde 11 (1) Taşımacılara uygulanacak idari müeyyideler ve ceza puanları ile İzin Belgesinin geri alınması aşağıda açıklanan şekilde yapılır.

 

a) Taşımacıların yetki belgelerinin iptal edilmesi veya geçersiz sayılması durumunda, tahsis edilmiş İzin Belgeleri firma tarafından iade edilirse geri alınır ve sıradaki firmalara tahsis edilir.   

 

Ancak, yetki belgesi iptal işleminin yargı kararıyla kaldırılması veya iptal işleminin Bakanlıkça yürürlükten kaldırılması halinde geri alınan, Bakanlıkta mevcudu bulunan veya iade edilmiş aynı özellikte belgelerden bu durumdaki taşımacıya öncelikli olarak belge tahsisi yapılır.

 

b) Yabancı ülkelerde usulüne uygun kullanılmadığından dolayı el konulan İzin Belgesi sahibi taşımacılara 1 ceza puanı uygulanır.

 

c) Yıl içerisinde Karayolu karnelerinin sayfalarının 45 inci sayfaya kadar kullanılmış olması durumunda, Bakanlık yeni karayolu karnesi tahsis eder.  Kullanılmış karayolu karnelerinin takvim yılını takip eden iki yıl süresince muhafazası zorunludur. Bakanlık tarafından istenilen karayolu karnelerinin gönderilmemesi durumunda 0,5 ceza puanı uygulanır.     

 

ç) Taşımacıların, altıncı maddenin ikinci fıkrasına göre; üçüncü ülke taşımalarına ilişkin olarak, Bakanlığa verecekleri bilgi ve belgelerin, gerçeğe aykırı ve/veya usulsüz olduğunun tespit edilmesi halinde, bilgi veren firma o yıla ait İzin Belgesi değerlendirilmesine alınmaz. Ayrıca, belge tahsis edilmiş ise tahsis edilen belge/belgeler geri alınır. Söz konusu taşımacı firma, bir sonraki yılın İzin Belgesi tahsis değerlendirilmesine de alınmaz.

 

d) Taşımacılara İzin Belgesinin kullanımıyla ilgili olarak;

 

1) İzin Belgesini Haziran ayı sonuna kadar 6 seferden az kullananlara 10 ceza puanı, hiç kullanmayanlara ise 15 ceza puanı uygulanır ve yılın geri kalan döneminde de İzin Belgesini kullanmayacağı anlaşılan firmalardan İzin Belgesi geri alınır.  

 

2) İlk dağıtımda veya sonrasında tahsis edilen İzin Belgelerinin 30 Nisan tarihinden önce iade edilmesi halinde bu belgeler için ceza puanı uygulanmaz.

 

3)İzin Belgesinin zayiinden dolayı 5 ceza puanı uygulanır. İzin belgesinin zayi olması durumunda yeniden İzin Belgesi istenmemesi halinde bu ceza puanı uygulanmaz ve zayi olan belge U-NET otomasyon sisteminden iptal edilir.

 

4) Kendilerine İzin Belgesi tahsis edilen taşımacılar İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanım sayfalarına ilişkin istatistiki verileri ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar e-devlet kapısı  üzerinden kaydetmek zorundadırlar. İzin Belgesi ile ait olunan ayda sefer yapılmaması halinde e-devlet kapısı üzerinden “seferim yoktur” seçeneğinin işaretlenmesi zorunludur. İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanımı ile ilgili bilgilerin süresi içerisinde e-devlet kapısı üzerinden bildirilmemesinden dolayı her belge için 1 ceza puanı uygulanır, ayrıca hiç İzin Belgesi kullanılmamış telakki edilerek bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci alt bendi kapsamında işlem yapılır. E-devlet kapısı üzerinden süresi içerisinde girişi yapılamayan Karayolu Karnesi sayfalarının Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

                 

5) İzin Belgesinin usulüne uygun kullanılmasını etkileyecek nitelikte, belge üzerinde silme, karalama ve yapıştırma yapıldığının tespiti halinde 15 ceza puanı uygulanır. 

 

            e) Tahsis edilen İzin Belgelerinin dağıtım işlemine en geç 20 Aralık tarihi itibariyle başlanır. Dağıtıma başlama tarihinden itibaren 15 iş günü içinde teslim alınmayan İzin Belgesi iade edilmiş sayılır ve ilgili firma İzin Belgesi hakkını kaybeder.

 

f) İzin Belgesi ve Karayolu Karnesinin üzerine tahrifat yapılması veya başka taşımacının unvan etiketi yapıştırılarak usulsüz kullanılması / kullandırılması, sahte İzin Belgesi veya Karayolu Karnesi kullanılmasının Bakanlık tarafından tespiti halinde; ilgili firmadan varsa tahsis edilen İzin Belgesi/Belgeleri geri alınır. Söz konusu belgenin kullanılma yılına bakılmaksızın, durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Usulsüz veya Sahte İzin Belgesi ve Karayolu Karnesi kullandığı tespit edilen firmaya sahteciliğin tespit edildiği cari yıl içerisinde ve takip eden (2) iki yıl için İzin Belgesi verilmez.

 

g) İzin Belgelerinin geri alınmasının gerekmesi halinde, en geç 10 gün içerisinde Bakanlık tarafından işlem başlatılır. Bunun için ilgili firmaya ilk seferinde 15 gün süre verilir, bu süre içerisinde belgenin / belgelerin iade edilmemesi halinde ikinci defa 10 gün ek süre verilir ve bu süre içerisinde de belgenin / belgelerin iade edilmemesi halinde verilen sürenin bitimini takip eden 10.uncu iş gününden itibaren firmanın faaliyetinin durdurulması ile ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

ğ) Taşımacılar tarafından İzin Belgesi ile taşıma yaptığı ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmış ise, alınan her belge için (0,2) ceza puanı uygulanır. Bu ceza puanı Bulgaristan (3.ülke hariç), Almanya, Romanya ücretli, Sırbistan ücretli ve Yunanistan ücretli  geçiş belgeleri için uygulanmaz. İzin Belgesi ile yapılan ihracat taşımalarında alınan ancak UBAK üyesi olmayan ülkelere dönüş yükü taşımalarında kullanılan geçiş belgelerine, firmanın Bakanlığımıza başvurması ve gerekli kanıtlayıcı belgeleri Bakanlığımıza ibraz etmesi halinde bu ceza puanı uygulanmaz.

 

h) Taşımacılara İzin Belgesinin kullanımı ile ilgili olarak uygulanan ceza puanları paraya çevrilemez.

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Kısıtlamaya Tabi İzin Belgeleri ve Belge Ücretleri

 

Kısıtlamaya Tabi İzin Belgeleri ve Belge Ücretleri:

 

Madde 12 (1) UBAK Sekreteryasınca ülkemize tahsis edilen İzin Belgeleri, çok taraflı kota sistemi içerisinde yer alan 43 ülkede geçerli olup, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Rusya’da kısıtlamaya tabidir.   

 

a) Ev ve büro eşyası taşıması için ayrıca Bakanlığımızca kota harici belge tahsisi yapılır.

 

b) UBAK Sekreteryasınca ülkemize tahsis edilen İzin Belgesi türlerine göre ayrı belge ücreti uygulanır.

 

c) Belge türlerine göre bir önceki yıl için uygulanan belge ücretlerine; Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükmü uyarınca her yıl Ekim ayında tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Belge ücretleri Genel Müdürlüğün (www.kugm.gov.tr) internet adresinde yayımlanır.

 

 

ç) Herhangi bir nedenle zayii edildiği belirtilerek, yeniden belge istenilmesi halinde, belge ücreti aynı miktarda alınır.

 

d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 22 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde; Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; İzin Belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan değişikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir.  Değişiklik sonucunda pasif olan firmaya ait sefer sayıları ve taşıt sayıları müracaat yılında birleştirilen tüzel kişilik adına aktarılır. Birleşme, unvan, adres ve nevi değişikliği nedeniyle yapılacak belge değişikliği için ücret alınmaz.

 

e) Herhangi bir nedenle iade edilen veya geri alınan İzin Belgelerinin bu Yönerge Esaslarının 10 uncu maddesinin onuncu, onbirinci ve onikinci fıkrasına göre başka bir firmaya tahsis edilmesi halinde, aynı özellikte belge ücreti alınır. Ancak bu tür belgelerin her yılın Nisan ayından sonra tahsis edilmesi halinde, belgenin yılın kalan kısmı için kullanım süresi göz önüne alınarak [ (belge ücreti /12) X kalan ay sayısı ] formülüne göre ücret hesabı yapılır.

 

f) C3 yetki belgeli taşımacıların ev ve büro eşyası taşıması için ayrıca yıl içerisinde talep edecekleri belge için belge ücretinin tamamı tahsil edilir.

 

g) Belge ücretleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılır.

 

 

                             

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

Düzenleme yetkisi : 

 

Madde 13– (1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürü;

 

a) Başvuru şartları, süreler, istenilen belgelerde değişiklik yapmaya,

 

b) UBAK üyesi ülkelere kota yetersizliği ve benzeri nedenlerle taşımalarda sıkıntı yaşanması halinde, sene başında tahsis edilecek İzin Belgelerinin bir kısmını veya yıl içerisinde iade edilen /geri alınan İzin Belgelerinin bir kısmını taşımada sıkıntı yaşanan ülkeye / ülkelere yıl içerisinde veya faaliyet yılında en çok taşıma yapan firmadan başlamak üzere tahsis etmeye,

 

c) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli düzenlemeyi yapmaya,

 

 yetkilidir.

 

Geçici Madde 1– (1) Bu Yönergenin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında belirlenen  Rusya geçerli belge ücreti, 2017 yılı için Avusturya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Rusya’da geçersiz belge ücreti olarak uygulanır.

 

Yürürlük :

 

Madde 14- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve söz konusu tarih itibariyle 08.12.2015 tarih ve 81354 sayılı UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kalkar.

 

Yürütme :

           

Madde 15- (1) Bu Yönergeyi Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami