UDHB. Geçiş Belgesi Dağitim Esaslari Yönergesi Güncellenmiştir.

13.04.2016 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri alınarak Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiştir.

İlgililere duyurulur.

Yönerge için tıklayınız. http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/doc/20160613_104427_2769_1_64.pdf

UDHB. Geçiş Belgesi Dağitim Esaslari Yönergesi Güncellenmiştir.

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ

(HAZİRAN/2014 REVİZE)

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 

Amaç

 

            Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Bakanlığımızca sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, tektip, çok girişli, ödül ve benzeri.) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtları ile R2 yetki belgesi sahiplerine dağıtımını düzenlemektir.

 

            Kapsam

 

            Madde 2– (1) Bu Yönerge Bakanlıktan C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

            Tanımlar

 

            Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)ATA Karnesi: Uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

b)Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı,

c)Çekici: Römork ve yarırömorkları çekmek için imal edilmiş olan ve tek başına eşya/yük taşıyamayan motorlu taşıtı,

ç)  Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşımacılarına dağıtımının yapıldığı yetkilendirilmiş birimleri,

d)Danışma Komisyonu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanı Başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Genel Müdürlükçe belirlenen sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Geçiş Belgesi Danışma Komisyonunu,

e)Dönüş Yükü : Varış ülkesi dışında herhangi bir ülkeden alınan yükü,

f)EX1: Tüm ülkelere taşınacak ürünle ilgili bütün bilgileri içeren İhracatçılar Birliği ve çıkış yapılacak gümrüğün onayladığı belgeyi,

g)Geçiş Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,

ğ)   Genel Müdürlük: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

h)Gümrük Çıkış Beyannamesi: İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili İhracatçı Birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi,

ı)  İkili taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu eşya/yük taşımalarını,

i)İzlenecek güzergah: Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zincirini/silsilesini,

j)Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

k)Mahrece İade Beyannamesi: Mahrecine iade eşyanın ithalatçısı tarafından geldiği yere geri gönderilmesi için düzenlenen belgeyi,

l)Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesini,

m)Parsiyel Taşıma: Kayıt ülkesinden en az iki farklı ülkeye aynı taşıtla yapılan eşya taşımalarını,

n)Römork: Motorlu taşıtla çekilen, insan veya eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

o)Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az %80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

ö)    Serbest Bölge İşlem Formu: Serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili olarak düzenlenen belgeyi,

p)T1: Avrupa Birliği ülkeleri ile EFTA ülkeleri arasındaki ticari malların dolaşımına veya Birlik dışı ülkelere ait malların Birlik ülkeleri arasındaki dolaşımına imkan veren belgeyi,

r)Taşımacı: C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

s)Taşıt kartı: Bir taşıtın en az bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve söz konusu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

ş)   TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen “TIR REJİMİ” altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

t)TOBB :Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliğini,

u)Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç veya transit malların yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

ü)  Transit Refakat Belgesi: Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrutusunda gümrük mevzuatına uygun olarak otomasyon sisteminden alınan belgeyi,

v)Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını,

y)UBAK İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK ( Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen ve taşımacılara dağıtımı ayrı bir düzenleme ile yapılan UBAK Karayolu izin belgesini,

z)Üçüncü ülke taşıması: Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını,

aa)Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın/yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

bb)Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuz’unda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz çekici ve kamyonları,

cc)Yönerge : Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni,

 

ifade eder.                                         

 

 

                                               İKİNCİ KISIM

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

 

Madde 4- (1) Danışma Komisyonu Nisan ayında olağan olarak toplanır. Danışma Komisyonu, gerektiğinde üyelerden birinin teklifi ve Genel Müdürlük uygun görüşü veya Genel Müdürlük çağrısı üzerine Nisan ayı dışında da toplanabilir.

            (2) Danışma Komisyonu, yaptığı toplantılarda bu Yönerge’de yapılacak değişiklikleri değerlendirilerek öneriler hazırlar.

            (3) Danışma Komisyonunun hazırladığı öneriler tavsiye niteliğindedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başvuru

 

Madde5- (1) Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönerge’nin “ Altıncı Kısım” başlığı altında yer alan ve ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki belgelerle birlikte aşağıdaki belgeleri Dağıtım Bürolarına vermek zorundadırlar.

a)Dilekçe, (Güzergah ve talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek)

b)Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname aslı veya fotokopisi,

c)Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Gümrük  Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı örneği veya Transit Güvenlik Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesinin gümrük memuru isim kaşeli ve imzalı örneği,

             ç)   Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilen geçiş belgelerinden Azerbaycan,  Bulgaristan 3.ülke, Çek Cum. (3.ülke hariç), Gürcistan (çok girişli hariç), Fransa tektip, İspanya, İtalya tektip ve transit, Kazakistan, Lüksemburg, Macaristan ücretsiz, Polonya/boş giriş-3.ülke, Özbekistan, Romanya ücretsiz, Rusya, Sırbistan tektip, Slovenya (3.ülke hariç),Ukrayna/boş giriş-3.ülke, Tacikistan(3.ülke hariç) ve Yunanistan/ikili geçiş belgelerinin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi, 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler, Yükümlülük ve Sorumluluklar

 

  Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

 

Madde 6–  (1) Geçiş Belgelerinin dağıtımı, Bakanlığımız ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde  yeniden revize edilen Protokol gereği; TOBB’a bağlı olarak faaliyette bulunan ve EK.1’de belirtilen Deniz Ticaret Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Ticaret Odalarına veya Ticaret Borsalarına bağlı Dağıtım Bürolarınca yapılır.

            (2) Bu Yönerge’ye aykırı hareket eden, geçiş belgesini zayi eden, kaybeden veya muhafaza edemeyen dağıtım bürosunun bağlı bulunduğu Odanın veya Borsanın geçiş belgesi dağıtım yetkisi iptal edilir. Ayrıca, gerekli yasal süreç başlatılır.

            (3) İhtiyaçlara göre dağıtım bürolarının artırılıp eksiltilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

 

 

 

            Yükümlülük ve Sorumluluklar

 

            Madde 7- (1) Dağıtım Büroları:

 

a)Geçiş Belgesi tahsis edilecek taşıtın C türü, L2 ve M3 yetki belgelerinden herhangi birinde kayıtlı olduğunun otomasyon sisteminden kontrol edilmesi,

b)5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine ve 15 inci maddenin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrasına göre iade alınan geçiş belgelerinden, kullanılmamış olanların yeni çıkışlarda öncelikli olarak ilgili firma araçlarına tahsis edilmesi, Rus taşıtı yükleme karşılığı verilen Rusya ikili hakediş belgeleri, Kazak taşıtı yükleme karşılığı verilen Kazakistan tektip hak ediş geçiş belgeleri ile Ro-La tren hatları ve İtalya römork çektirme karşılığı hak edilen ödül belgelerinin kullanılmadan iade edilmesi halinde firmanın hakediş/ödül belgesi hakkına tekrar ilave edilmesi,

c)Belge dağıtım bürolarınca yanlış işlem sonucu iadeye alınan tüm ülke belgelerinin “dağıtım bürosu”, “ülke” ,“geçiş belgesi numarası” ve “firma” bazında listelenerek 3’er aylık dönemler halinde periyodik olarak Bakanlığa gönderilmesi,

            ç) Ülkelerden temin edilen dönüş yükü geçiş belgeleri ile sözleşmeli taşıtlara tahsis edilen Slovenya geçiş belgesi haricindeki tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi,

            d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine ve 15 inci maddenin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrasına göre iade alınan geçiş belgeleri ile ilgili olarak, bu maddenin 2 nci fıkrasının  (g), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı işlemlerin tespiti halinde ilgili belgelerin kabul edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

       e) Geçiş belgeleri ile ilgili dağıtım usulü ve özel şartlar da dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen izlenecek güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilmesi,

      f) Bakanlık talimatlarına uyulması,

 

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

 

(2) Taşımacılar:

 

a)Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesinin kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması,

b)Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması,

c)Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması,

ç) Geçiş belgesi alınarak yurtdışına çıkış yaptıktan sonra herhangi bir sebeple ikinci bir geçiş belgesi talep edilmemesi,

d) Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi,

e) Bakanlıkça önceden yapılan uyarılara ve alınan önlemlere uyulması,

f) İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa veya ilgili dağıtım bürolarına verilmesi,

g) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin Genel Müdürlük bilgisi ve onayı dışında başka firmalara kullandırılmaması, başka firmalarca da kullanılmaması,

ğ) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde karalama, yapıştırma ve benzeri bir işlem yapılmaması,

h) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde tahrifat yapılmaması,

 

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

 

 

                                                           BEŞİNCİ KISIM

Belge Dağıtımının Genel Şartları

 

Genel Şartlar

Madde 8- (1) Geçiş belgeleri sadece C türü, L2 ve M3 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilir.

            (2) Geçiş Belgeleri “kamyon”, “kamyon+römork”, “çekici+yarırömork” veya “yarırömorklar”

için düzenlenir.

            (3) Bu Yönerge’deki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçiş belgeleri varış ülkesi ile birlikte izlenecek güzergah ülkeleri için de tahsis edilir. 

            (4) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak;

            a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar,

            b) Kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik ikili taşımalarda istiap haddi 3.5 ton ve üzeri taşıtlar,

bu kısıtlamanın dışındadır.  

            c) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

            (5) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (6) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Düzenlendiği tarihten itibaren süresi 6 ay geçen tren biletlerine belge tahsis edilmez. Geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için aynı tren bileti sadece bir kez ibraz edilir. Tren biletleri üzerinde plakaları yeralan çekici/yarırömorkların (grup firmalar hariç) aynı yetki belgesinde kayıtlı olmaları halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

(8) Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurtdışına çıkış yapan, ancak bir önceki yıla ait geçiş belgelerinin geçerlilik tarihleri içerisinde yurda dönüş yapamayan taşıtların, cari yıl geçiş belgesi talepleri en geç 15 Şubat tarihine kadar Genel Müdürlükçe değerlendirilir.  

            (9) Bu Yönerge’de ülkelere göre belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar saklı kalmak kaydıyla, ikili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40’ından fazlasının ticari eşya olması durumunda, geçiş belgesi tahsis edilir.

            (10) Gabari dışı taşımalarda boş çıkan taşıtlara mevcut geçiş belgesi durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

            (11) Dönüş Yükü Taşımaları:

            a) Varış ülkesi ile dönüş yükü alınacak ülkenin farklı güzergahlarda yer alması durumunda,  bu ülkelere yönelik ortak kesişme noktaları dikkate alınarak geçiş belgesi tahsis edilir.

            b) Dönüş yükü alınması için tek ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüş yükü alınacağına dair yük anlaşması belgesinin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taşımacı firmalardan mutlaka yük anlaşması belgesi ibrazı istenir.

            c) İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eşyası  taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; Rusya Federasyonu, Kazakistan, Avusturya, İtalya geçiş belgeleri ile Macaristan ücretsiz ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri dışındaki diğer ülke geçiş belgeleri verilir.

 

 

 

 

ALTINCI KISIM

Ülkelere Göre Geçiş Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel Şartları ve İzlenecek Güzergahlar

 

            Madde 9-Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

           

            A-Dağıtım Usulü

 

Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin %70’i transit, %30’u ikili taşımalara tahsis edilir. Kabotaj belgeleri ise, Trieste’de yerleşik çekicilerle Trieste’den Avusturya’ya yönelik yapılacak ikili taşımalara tahsis edilir. İkili ve transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri 2’şer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaşmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aşmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir.

Ödül belgeleri hariç, Avusturya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Avusturya’dan alacak taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmez.  

 

            B-Özel Şartlar

 

(1)Transit taşımalar:

Avusturya’dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan ,

a)Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara (Patates, fındık ve taşınan yükün ağırlık olarak % 40’ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defne yaprağı taşıyan taşıtlar hariç)

b)Canlı çiçek yüklü taşıtlara,

c)TIR Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuş gıda maddesi olarak belirtilmiş yükler ile aslı ibraz edilecek sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara,

ç) Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara,

         d) Fatura değeri en az 200.000 Euro olan tıbbi müstahzarat – ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara,

Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

                              

Yükün en az  % 90’nı için yukarıda yer alan şartların sağlandığı taşımalarda, geri kalan kısmın yükle ilgili (ambalaj,etiket, vs.) malzeme olması halinde de Avusturya geçiş belgesi verilir.

 

       (2) İkili taşımalar:

              a) Yükün tamamının Avusturya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b)Yükün en az % 60’ının Avusturya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

c)Avusturya’ya ikili taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

(3)Parsiyel taşımalar:

a) Avusturya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi verilir.

            b) Avusturya’ya parsiyel taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara –yukarıda (a) fıkrasında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(4)Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karşılığı alınan ödül(bonus) geçiş belgeleri:

a)Tren bileti aslını ilgili dağıtım bürosuna ibraz eden firmalara, ibraz ettikleri tren bileti tarihinin; 01.07.2014 tarihinden önce bir tarih olması halinde bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren bileti kullanımı karşılığında bir adet Avusturya geçiş belgesi, 01.07.2014 tarihi ve sonrası olması halinde ise 3 tren bileti kullanımı karşılığında 2 adet Avusturya geçiş belgesi verilir.

b)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin B-Özel Şartlar bölümünün birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen taşımaların haricindeki, Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya, Romanya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya’dan alınacak geçiş belgeleri aynı taşımacıya birebir oranında tahsis edilir

 

  Madde 10- İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

 

            A-Dağıtım Usulü

 

İtalya geçiş belgeleri ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

İtalya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü İtalya’dan alacak taşıtlara İtalya geçiş belgesi tahsis edilmez.

İtalya tektip ve Euro 3 geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.

 

            B- Özel Şartlar

 

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler (ödül belgeleri hariç), dönem içinde İtalya tektip ve transit geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki tektip ve transit geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.

 

(1)Transit taşımalar:

İtalya üzerinden sadece İsviçre, Fransa, İspanya ve Portekiz’e yapılan taşımalara transit kapsamda İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

Avrupa Kıtası dışında kalan ülkelere İtalya transit geçilerek yapılacak transit taşımalar için limandan-limana geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(2) İkili taşımalar:

a)Yükün tamamının İtalya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b)Yükün en az % 60’ının İtalya’ya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu Aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece iade beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

c)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü”  birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara İtalya’ya taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(3)Parsiyel taşımalar:

a)İtalya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi verilir.

b)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara, İtalya’ya parsiyel taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

            (4) İtalya römork çektirme ve ödül (bonus) belgeleri:     

a)Firmalara talep edilmesi halinde 20 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir.

b)Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin;

– Gümrük mühürlü aslı

– Taşımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği,

ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan İtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluşları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından başlamak üzere 3’er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20’sine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

c)3’er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karşılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri,  firmalara aynı oranda tahsis edilir. Tama tekabül etmeyen çektirme belgelerine sonraki dönemlerde tamamlandıkça ödül belgesi tahsis edilir. 

ç) Römork çektirme karşılığı firmalara tahsis edilen İtalya ödül (bonus) belgeleri tüm kısıtlamalardan muaftır.

d) Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları ödül (bonus) belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.

e) Firmalara tahsis edilen takvim yılı öncesine ait römork çektirme belgesine ilişkin taahhütler TOBB tarafından yılın başında kapatılır.

 

Madde 11-  Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

             

A-Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

           

Madde 12-Yunanistan’a Yapılacak Taşımalar:

           

A-Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

B-Özel Şartlar

 

(1) Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinin %20’si Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara tahsis edilir.

(2) Yunanistan’a ve Yunanistan üzerinden “balık” taşıması yapacak olan taşıtlara Yunanistan ikili veya transit geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak, Yunanistan üzerinden başka ülkelere “balık” taşıması yapan ve dönüşlerinde “balık” haricinde farklı bir yük ile ülkemize döneceğini beyan eden taşıtlara, Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi verilir.

(3) Yunanistan tarafından geçiş belgesi istenmediği tespit edilen ikili taşımalar için ayrıca Yunanistan geçiş belgesi tahsis edilmez, bu konuda Bakanlık talimatlarına göre hareket edilir.

(4) Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

            (5) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşıtlara, Bulgaristan üzeri tanımlanan Avrupa varış ülke güzergahları dikkate alınarak talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi de tahsis edilir.

 

Madde 13- Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

 

A- Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

Sırbistan tektip geçiş belgelerinin %50’si yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, %50’si dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilir. Dönüş yükü ve transit taşımalar için ayrılan %50’lik kısım ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Bulgaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

(1) Sırbistan ve Karadağ’a yük götüren taşıtların dönüş yükünü başka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiş belgesi verilir. Sırbistan’a boş çıkış yapacak taşıtlara Sırbistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (2) Hırvatistan geçiş belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıma yaptıktan sonra başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Hırvatistan’dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir.

Hırvatistan geçiş belgelerinin %15’i Hırvatistan, Slovenya veya Bosna -Hersek’ e yönelik ihraç taşımalar için, geri kalanı ise diğer transit taşımalara tahsis edilir.

            (3) İtalya’ya ve İtalya üzerinden yapılan taşımalar ile Slovenya ödül belgeleri hariç, Slovenya’dan transit geçecek taşıtlara Slovenya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için Avusturya tren bileti veya Avusturya geçiş belgesi ibrazı gereklidir. Başka bir firmaya ait Avusturya geçiş belgesi ibrazı ile aynı Avusturya belgesinin birden fazla ibrazı halinde Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmez.

Slovenya tren hattını kullanan taşımacılara, bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren kullanımı karşılığında bir adet Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

Macaristan-Avusturya tren bileti ibraz ederek Avusturya belgesi almaya hak kazanan ve bu belgeyi Avusturya’yı karayoluyla geçeceğini kanıtlayan taşıtlara, Slovenya üzerinden taşıma yapmaları durumunda da Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

            (4) Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Bulgaristan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

İhraç kapsamında Bulgaristan’a veya Bulgaristan üzerinden gönderilen yüklü geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Bulgar ikili veya Bulgar ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

 

            Madde 14- Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

 

A-Dağıtım Usulü

 

             (1) Rusya ikili geçiş belgeleri birer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Bir ay içinde belgenin tükenmesi halinde ilave belge verilmez. Dönemi içinde kullanılmayan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ikili geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar, son dağıtım dönemi hariç,  hiçbir nedenle tahsis edilmez.

     Rusya ikili geçiş belgeleri, Rusya’ya ihraç taşıması yapan taşıtlar için genel kullanıma açılır. Frigorifik özellikli taşıtlara öncelikle ikili frigorifik belge tahsis edilir.

    Dönüş yükü taşımalarına Rusya ikili geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (2) Rusya Federasyonu transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.  

            (3) Rusya 3. ülke geçiş belgelerinin %50’si ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

(1)Rusya Federasyonuna çekicisiz “yarırömork”la yapılan taşımalara geçiş belgesi tahsis edilmez.

(2)İhraç kapsamında Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

                 (3)Sarp veya Türkgözü veya Gürbulak’tan çıkış yaparak Kazakistan’a veya Kırgızistan’a yük götüren ve Rusya üzeri dönüş yapacak olanlara Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

           

Madde 15-Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

     

            A-Dağıtım Usul

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

            B-Özel Şartlar

 

  1. Türk Limanlarından doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taşıtlara Ukrayna geçiş belgesi tahsis edilir. Ayrıca, Kırgızistan’a, Rusya’ya ve Kazakistan’a taşıma yapacak ve dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan eden taşıtlara, talep etmeleri halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke ve Rusya transit geçiş belgesi verilir.
  2. Ukrayna üzerinden transit taşıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taşıtlara Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

Ancak, herhangi bir nedenle EURO3 ve üstü normdaki taşıt olduğunu belgelendiremeyen taşıtlara talep etmeleri halinde bir sonraki çıkışında iade etmeleri şartıyla Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilir. İade edilemeyen geçiş belgesi için Yönerge’nin 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri çerçevesinde işlem yapılır.

  1. Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.)  belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  2. Rusya’ya yapılan taşımalardan sonra dönüşte Beyaz Rusya üzerinden geçerek Polonya’dan dönüş yükünü alacağını beyan eden taşıtlara, Beyaz Rusya geçiş belgesi tahsis edilir.
  3. Ukrayna varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahis edilir.

 

            Madde 16-Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

           

A-Dağıtım Usulü

 

(1)Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

(2)Özbekistan tektip geçiş belgeleri; ikili, transit ve 3.ülke taşımalarına tahsis edilir.

Özbekistan tektip geçiş belgelerinden % 15’i Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlar ile Özbekistan’a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Özbekistan üzeri dönüş yapacak taşıtlara ikinci bir belge olarak tahsis edilir.

3. ülke geçiş belgeleri ise, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

            (3) Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %75’i ülkemizi transit geçerek Azerbaycan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

(4)Gürcistan 3.ülke geçiş belgelerinin %75’i ülkemizi transit geçerek Gürcistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

            (1)Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiş belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

            (2)Azerbaycan ve Gürcistan’a Türkgözü ve Sarp Sınır Kapısından çıkış yaparak Özel Fatura kapsamında taşıma yapan taşıtlara, Özel Fatura arkasında gümrük muayene tescil numarası ve taşıt plakasının bulunması halinde bu ülkelere ait geçiş belgesi tahsis edilir.

            (3)Gürcistan tektip geçiş belgeleri, Gürcistan’a veya Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarda adına Gürcistan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların çekici değişikliği yapmaları durumunda yeni taşıt kombinasyonunu gösterir kanıtlayıcı belgeleri (TIR Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi, Özel Fatura v.s.) dağıtım bürolarına çok girişli belge aslı ile birlikte ibraz etmeleri halinde tahsis edilir.

            (4)Afganistan varışlı olan taşımalara sadece Gürcistan tektip geçiş belgeleri tahsis edilir.

            (5)İran üzeri taşıma yapacak olan gabarili taşıtlara (lovbet, sal kasa vb.), Gürcistan üzeri dönüş yapmaları durumunda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

            (6) Haydarpaşa, Zonguldak, Samsun ve Gürbulak sınır kapılarımızdan çıkış yapan ve dönüşte Gürcistan’dan ülkemize dönüş yükü alacak veya transit geçecek olan taşıtlara Bakanlıkça uygun görülecek sayıda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

 

Madde 17-Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

 

      A-Dağıtım Usulü

 

            (1)Kazakistan tek tip geçiş belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalara tahsis edilir.

Kazakistan transit geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (2)Kazakistan geçiş belgeleri Kazakistan’a taşıma yapan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi firmalara her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 2 adet hakediş geçiş belgesi olarak tahsis edilir.

            (3)R2 yetki belgesi sahiplerine ise her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 2 adet hakediş geçiş belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (4)Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinin, %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

            (1)Kazakistan geçiş belgesi kullanım karşılığında verilen hakedişler bir sonraki yıl için de geçerliliğini devam ettirir.

            (2)R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Kazakistan geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

            (3)Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 1 Kazak aracı yüklemesi karşılığında sadece ½ oranında hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

            (4)Taşımacılar, Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Kazak aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Kazak aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Kazakistan geçiş belgesi de tahsis edilmez. 

            (5)Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Kazak taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 17 nci maddesi B-Özel Şartlar bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Kazak yüklemesi olarak değerlendirilir.

            (6)Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları Kazakistan hakediş geçiş belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.

 

 

 

Madde 18- Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

 

            (1)Temin edilen geçiş belgeleri, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (2)Romanya Ro-Ro ücretsiz transit geçiş belgeleri de dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (3)Tek girişli Belçika ve Hollanda geçiş belgelerinin %50’si Ocak ayında, %50’si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır.

 

B-Özel Şartlar

 

(1) Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara; Macaristan ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri ile Avusturya ve İspanya geçiş belgeleri tahsis edilmez.

(2) Çek Cumhuriyeti geçiş belgelerinden ikili/transit geçiş belgeleri sadece transit taşımalara  tahsis edilir. İkili geçiş belgeleri dönüş yükü taşımalarına da tahsis edilir.

            (3) Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya’dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya tektip geçiş belgesi tahsis edilir.  Slovakya’ya boş giriş yaparak bu ülkeden ülkemize dönüş yükü alacak taşımalara tektip geçiş belgesi, 3 ncü ülke taşıması yapacak taşıtlara ise 3.ülke geçiş belgesi tahsis edilir.

(4)İspanya ve Portekiz’e yük götürecek taşıtlara en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde İspanya geçiş belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının İspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün İspanya diğer bölümünün Portekiz olması veya bu Yönerge’nin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan şartlardan birini sağlaması halinde tonaj şartı aranmaz.

İspanya geçiş belgeleri dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez.

(5)Romanya transit ücretsiz geçiş belgeleri; Romanya’dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

a)Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.

b)Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde Romanya ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar, son dağıtım dönemi hariç, hiçbir nedenle tahsis edilmez.

Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilir.

            (6)Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri; Macaristan’a taşıma yapan veya Macaristan’dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

a)Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.

b)Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde Macaristan ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar, son dağıtım dönemi hariç, hiçbir nedenle tahsis edilmez.

         

 

 

 

Madde 19-Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

           

A-Dağıtım Usulü

 

             (1)Almanya ve Portekiz’e ait çok girişli geçiş belgeleri; bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ilgili ülkeye ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

            (2)Fransa çok girişli geçiş belgeleri; Fransa’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının Fransa’ya ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

            (3)Gürcistan çok girişli geçiş belgeleri; İkili, transit ve boş giriş/dönüş yükü taşıması yapmak üzere yurtdışına çıkış yapacak olan her bir taşıta bir adet olmak üzere tahsis edilir. Taşıta aynı yıla ait ikinci bir çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (4)Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri;

  1. Belçika belgelerinin %80’i Belçika, İngiltere ve İrlanda’ya, Hollanda belgelerinin %80’i ise Hollanda’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ülkelere ait yukarıda belirtilen oranda dağıtımı yapılacak belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.
  2. Hollanda 3.ülke çok girişli geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.
  3. Bakanlık tarafından tahsis edilen Almanya, Fransa ve Portekiz’e ait çok girişli belgelerin tamamı ile Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgelerinin %80’lik kısmına ait çok girişli belgelerin dağıtım listesi her yıl 15-Ocak’tan itibaren Bakanlığın internet adresinde (kugm.gov.tr) yayımlanır.
  4. Bakanlık tarafından % 80 oranında tahsis edilen Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri dışındaki % 20 ile %80’lik belge dağıtımdan kalan belgeler, adına belge tahsisi yapılamayan ve/veya adına belge tahsisi yapılan ancak tahsis edilen belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle yeniden talepte bulunan ve bu ülkelere ikili, transit ve dönüş yükü taşıması yapacağını belgeleyen firmalara talep etmeleri halinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde TOBB tarafından tahsis edilir.

            (5) Adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgelerini teslim almayan firmalar tahsis hakkını kaybetmiş sayılır.

            (6) Bakanlık tarafından tahsis edilen çok girişli belgelerin dağıtımı TOBB tarafından yapılır.

 

            B-Özel Şartlar

 

(1)Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri firmaların, yetki belgesinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde tahsis edilir.

            (2) Fransa, Almanya ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinin, zayi edilmesi durumunda, yerine yeni çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.

     (3) Almanya, Fransa ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinden artan belge olduğu takdirde kalan belgeler ikili ve transit taşımalar için genel kullanıma açılır.

 

 

YEDİNCİ KISIM

İzlenecek Güzergahlar

 

            Madde 20- (1) Bu Yönerge’de belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar dikkate alınarak, EK-2’de belirlenen güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilir.

 

a)Taşımacılar, varış ülkeleri için EK-2’de belirlenen güzergahlardan ancak birisi için geçiş belgesi talebinde bulunabilirler.

b)Geçiş Belgesi tahsis işlemi tamamlandıktan sonra taşıta, aynı taşıma için ikinci kez geçiş belgesi tahsis edilmez.

c)Genel Müdürlük, EK-2’de belirtilen izlenecek güzergahlarla ilgili olarak mevcut geçiş belgelerinin durumuna göre kısıtlama yapmaya, iptal etmeye veya yeni güzergahlar açmaya yetkilidir. 

 

SEKİZİNCİ KISIM

    İdarî Müeyyideler, Cezalar ve Süreler

 

Madde 21- (1) Bu Yönerge’de belirtilen usul ve esaslara uymayan firmalara aşağıdaki müeyyideler uygulanır. Bu Yönerge’nin;

a)5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 15 inci maddesinin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrası uyarınca iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar,

7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden ve yurtdışında bulunan taşıtları için yeni geçiş belgesi/belgeleri talep eden firmalardan bu Yönerge’nin 25 inci maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda adına geçiş belgesi tahsis edilen firmalar,

hakkında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırılıktan dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 10 uyarma verilir.

İade edilemeyen geçiş belgeleri ile ilgili işlemler firmaların yetkili temsilcilerince e-devlet üzerinden “ödeme beyanı” oluşturmak suretiyle yapılır.  Ödeme beyanlarına istinaden Bakanlıkça Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarma verilir. Bu uyarmalara ilişkin İhlal Tespit Tutanakları ve Ödeme Bilgileri Belgesi Bakanlıkça firmalara ayrıca yazı ekinde gönderilir. Ödeme beyanı oluşturma tarihi uyarma veriliş tarihi olarak esas alınır.

Uyarmaların, veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili banka şubelerine yatırılması halinde sözkonusu uyarmalar kaldırılır. Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince kalıcı hale gelen uyarmaların toplam sayısının 50 adede ulaşması durumunda,  ilgili firmanın yetki belgesi iptal edilir.

Firmalarca e-devlet üzerinden yapılan ödeme beyanı işlemi, hiçbir nedenle iptal edilmez.

b)5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 15 ncü maddesinin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrası uyarınca iadesi zorunlu olan geçiş belgelerinden aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin birinci uyarmanın veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde dördüncü kez iade edilememesi halinde ihlale konu olan ülkeye ait geçiş belgesi 10 gün süreyle tahsis edilmez. Belge tahsis edilmeme uygulaması e-devlet üzerinden yürütülür.

c)7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine aykırı hareket eden firmalara bir uyarı verilir. Durum ilgili firmaya yazı ile bildirilir. Birinci uyarının veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez uyarı alan yetki belgesi sahiplerinin birinci ve ikinci ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgesi talepleri 10 gün süreyle karşılanmaz.

ç) 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendine aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi firmalara Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

 

 

“10 gün süreyle belge tahsis edilmemesi” uygulaması işlem tarihinden itibaren yedinci iş          gününde başlatılır, ilgili firmanın talep etmesi halinde de bu süre en fazla 2 ay ertelenir.

Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ayrı idari müeyyide uygulanır.

 (2) Geçiş Belgelerine sahte mühür basarak ve/veya sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde temin ederek kullanan/kullanmak isteyen yetki belgesi sahiplerine Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 21 inci maddesine aykırı hareketten dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi uyarınca 10 uyarma verilir ve yetki belgesi sahibi firmaya ait taşıtlara, 15 gün süreyle ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

(3) Bu Yönerge’de, yer alan süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri süreleri dahildir. Aylık süre 30 gündür. Ancak, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde bu süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.

 

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

            Madde 22- (1) Taşımacılar geçiş belgelerini ülkemizin taraf olduğu uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

 

Madde 23- (1) Genel Müdürlük, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin konumlarına göre bu Yönergede uluslararası taşımalar ve faaliyetler için öngörülen hükümleri ve uygulamaları en çok 2 aylık bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

 

Madde 24-(1) Genel Müdürlük geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 25- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan haller ile Yönerge’nin 8 inci maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkralarında yer alan kurallarla ilgili fiili durum veya mücbir sebeplere bağlı istisnayı taleplerin değerlendirilmesi konusunda Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yetkilidir.

 

Yürütme

 

            Madde 26- (1) Bu Yönergeyi Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

Yürürlük

 

Madde 27- (1) 19.04.2013 tarihli ve 6476 sayılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 28- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

EK-1: Geçiş Belgesi Dağıtım Yerleri Listesi

EK-2: Taşıma Güzergahı (İzlenecek Güzergah) Çizelgesi

 

 

 

 

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Ekidir.

Ek:1 GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM YERLERİ

DAĞITIMI YAPAN TİCARET  ODASI

DAĞITIM YAPILAN  YERLER

DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAŞITLAR

 

AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜRBULAK

Gürbulak’tan çıkış yapacak taşıtlar

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

TÜRKGÖZÜ

Türkgözü’den çıkış yapacak taşıtlar

BERGAMA TİCARET ODASI

BERGAMA

Dikili Limanı’ndan Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE ( Kepez) LİMANI

İtalya-Brindisi varışlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar

EDİRNE TİCARET

BORSASI

KAPIKULE

Kapıkule'den çıkış yapacak taşıtlar

HAMZABEYLİ

Hazmabeyli’den çıkış yapacak taşıtlar

İPSALA

İpsala'dan çıkış yapacak araçlar taşıtlar

HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

HOPA

Sarp'tan çıkış yapacak taşıtlar

 

 

 

İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASI

SALI PAZARI

Bonus belgeleri kullanacak taşıtlar

HALKALI

Ro-La kullanılarak yapılan taşımalar

AMBARLI LİMANI

İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

Fransa varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

PENDİK LİMANI

 

Fransa varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

 

HAYDARPAŞA LİMANI/PENDİK LİMANI

İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

Romanya varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

Ukrayna varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

SAMSUN LİMANI

Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar 

İZMİR TİCARET ODASI

ÇEŞME LİMANI

Yunanistan ve İtalya varışlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar 

DİĞER LİMANLAR

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra belirlenecektir.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN LİMANI

İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

RİZE LİMANI

Gürcistan limanları varışlı gemiler ile çıkış yapacak taşıtlar

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

TRABZON LİMANI

Rusya Federasyonu ve Gürcistan limanları varışlı gemiler ile çıkış yapan taşıtlar

TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

TEKİRDAĞ LİMANI

İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

Fransa varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

Ukrayna varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

ZONGULDAK LİMANI                                                                   

Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar

TOBB

TRİESTE

Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

 

EK:2                                                                                                İZLENECEK GÜZERGAHLAR                     

VARIŞ ÜLKESİ

 HAT NO

ÇIKIŞ KAPISI VE DAĞITIM BÜROSU

İZLENECEK GÜZERGAH

 

 

 

 

Almanya

D1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya

D2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya

D3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya

D4

Kapıkule veya Hamzabeyli  

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya

D5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya

D6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya

D7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya

D8

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Slovakya-Çek Cum.-Almanya

D9

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya

D10

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya

D11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya

D12

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya

D13

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya

D14

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ0

Ukrayna – Polonya – Almanya

D15

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya

D16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya

D17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya

D18

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya

D19

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya- Avusturya-Almanya

D20

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Almanya

D21

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İsviçre-Almanya

 

 

 

 

Afganistan

AF1

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan-Afganistan

AF2

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan-Özbekistan-Afganistan

AF3

Gürbulak

İran-Türkmenistan-Afganistan

AF4

Gürbulak

İran-Afganistan

 

 

 

 

Arnavutluk

AL1

İpsala

Yunanistan – Arnavutluk

AL2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Makedonya – Arnavutluk

AL3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Arnavutluk

AL4

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Arnavutluk

 

 

 

 

Avusturya

A1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya

A2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya

A3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya

A4

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya

A5

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya

A6

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya

A7

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya

A8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya

A9

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya

A10

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya- Avusturya

 

 

 

 

Azerbaycan

AZ1

Gürbulak

İran – Azerbaycan

AZ2

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan

AZ3

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan

 

 

 

 

Belarus

BY1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Belarus

BY2

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Belarus

BY3

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Belarus

 

 

 

 

Belçika

B1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika

B2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika

B3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika

B4

Kapıkule veya Hamzabeyli 

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika

B5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Belçika

B6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika

B7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika

B8

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika

B9

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika

B10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika

B11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika

B12

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Belçika

B13

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa  veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika

B14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika

B15

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika

B16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika

B17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika

B18

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya- Avusturya-Almanya-Belçika

B19

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Belçika

 

 

 

 

Bosna-Hersek

BIH1

İpsala

Yunanistan – Arnavutluk – Karadağ – Bosna Hersek

BIH2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Bosna Hersek

BIH3

Kapıkule ve Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Bosna Hersek

BIH4

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Bosna Hersek

BIH5

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Arnavutluk – Karadağ – Bosna Hersek

BIH6

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Bosna Hersek

 

 

 

 

Bulgaristan

BG1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan

 

 

 

 

Çek Cum.

CZ1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum.

CZ2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum.

CZ3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Slovakya-Çek

CZ4

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Çek Cum.

CZ5

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Slovenya-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.

CZ6

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum.

CZ7

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Slovakya-Çek Cum.

 

 

 

 

Danimarka

DK1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka

DK2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka

DK3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Danimarka

DK4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Danimarka

DK5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka

DK6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Danimarka

DK7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka

DK8

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Danimarka

DK9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Danimarka

DK10

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Danimarka

DK11

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Danimarka

DK12

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka

DK13

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka

DK14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Danimarka

DK15

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya- Avusturya-Almanya-Danimarka

DK16

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Almanya-Danimarka

DK17

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Belçika-Hollanda-Danimarka

 

 

 

 

Estonya

EST1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Belarus – Letonya – Estonya

EST2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya – Letonya – Estonya

EST3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Rusya – Estonya

EST4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya

EST5

Zonguldak veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Polonya-Letonya-Litvanya-Estonya

EST6

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Estonya

EST7

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Belarus – Letonya – Estonya

EST8

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Rusya – Estonya

EST9

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Belarus – Letonya – Estonya

EST10

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya – Letonya – Estonya

EST11

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Rusya – Estonya

EST12

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya

 

 

 

 

Fas

FA1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya-Fas

FA2

İpsala

Yunanistan – İtalya – İspanya-Fas

FA3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya-Fas

FA4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya-Fas

FA5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya-Fas

FA6

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya-Fas

FA7

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa – İspanya –Fas

FA8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – İspanya –Fas

FA9

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya-Fas

FA10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – İspanya-Fas

FA11

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya-Fas

FA12

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya- Avusturya-Almanya-Fransa-İspanya-Fas

FA13

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İspanya-Fas

 

 

 

 

Finlandiya

FIN1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – İsveç – Finlandiya

FIN2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya –  İsveç – Finlandiya

FIN3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Finlandiya

FIN4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Litvanya – Letonya – Estonya – Finlandiya

FIN5

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç-Finlandiya

FIN6

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-İsveç-Finlandiya

FIN7

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Danimarka – İsveç – Finlandiya

FIN8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Finlandiya

FIN9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Polonya – İsveç – Finlandiya

FIN10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya-Macaristan-Slovakya-Polonya- İsveç – Finlandiya

FIN11

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Slovenya-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Polonya-İsveç-Finlandiya

FIN12

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Belarus – Litvanya – Letonya – Estonya – Finlandiya

FIN13

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Finlandiya

FIN14

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Rusya – Finlandiya

FIN15

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Belarus – Rusya – Finlandiya

FIN16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – İsveç – Finlandiya

FIN17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya –  İsveç – Finlandiya

FIN18

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Finlandiya

FIN19

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç-Finlandiya

FIN20

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-İsveç-Finlandiya

 

 

 

 

Fransa

F1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa

F2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa

F3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa

F4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa

F5

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Fransa

F6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya-Çek Cum.- Almanya – Fransa

F7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya-Çek Cum.- Almanya – Fransa

F8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa

F9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa

F10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa

F11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Fransa

F12

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa

F13

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa

F14

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa

 

 

 

 

Gürcistan

GE1

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan

GE2

Rize veya Trabzon

Gürcistan

 

 

 

 

Hırvatistan

HR1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan

HR2

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan

HR3

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan

HR4

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya – Hırvatistan

HR5

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya-Sırbistan-Hırvatistan

 

 

 

 

Hollanda

NL1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Hollanda

NL3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Hollanda

NL4

Kapıkule veya Hamzabeyli  

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Hollanda

NL5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Hollanda

NL8

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Hollanda

NL9

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Hollanda

NL10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Hollanda

NL11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Hollanda

NL12

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL13

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Hollanda

NL14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL15

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Hollanda

NL16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Hollanda

NL17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Hollanda

NL18

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Hollanda

NL19

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Belçika-Hollanda

 

 

 

 

İngiltere

GB1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa – İngiltere

GB2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere

GB4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere

GB5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB6

Kapıkule veya Hamzabeyli  

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB8

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere

GB9

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB10

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere

GB11

Kapıkule veya Hamzabeyli 

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere

GB12

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika-İngiltere

GB13

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika-İngiltere

GB14

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB15

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere

GB16

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa – İngiltere

GB17

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB18

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa – İngiltere

GB19

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika-İngiltere

GB20

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika-İngiltere

GB21

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB22

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere

GB23

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere

GB24

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB25

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere

GB26

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Belçika-İngiltere

GB27

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İngiltere

GB28

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Belçika-İngiltere

 

 

 

 

İran

IR1

Gürbulak

İran

 

 

 

 

İrlanda

IRL1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL6

Kapıkule veya Hamzabeyli  

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL8

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL9

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL10

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL11

Kapıkule veya Hamzabeyli 

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL12

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL13

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL14

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa – İngiltere –İrlanda

IRL15

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL16

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL18

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İngiltere-İrlanda

IRL19

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL20

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL21

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya – Belçika – İngiltere-İrlanda

IRL22

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Belçika-İngiltere-İrlanda

IRL23

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İngiltere-İrlanda

 

 

 

 

İspanya

E1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya

E2

İpsala

Yunanistan – İtalya – İspanya

E3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya

E4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya

E5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya

E6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-Fransa-İspanya

E7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-Fransa-İspanya

E8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya

E9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa – İspanya

E10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – İspanya

E11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya

E12

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – İspanya

E13

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya

E14

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa-İspanya

E15

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İspanya

 

 

 

 

İsveç

S1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka – İsveç

S2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka – İsveç

S3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka – İsveç

S4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Danimarka – İsveç

S5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka – İsveç

S6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Danimarka – İsveç

S7

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç

S8

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-İsveç

S9

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Danimarka-İsveç

S10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç

S11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-İsveç

S12

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Danimarka-İsveç

S13

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya- Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç

S14

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – İsveç

S15

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya –  İsveç

S16

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya –  İsveç

S17

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka – İsveç

S18

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka – İsveç

S19

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Almanya-Danimarka-İsveç

S20

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Belçika-Hollanda-Danimarka-İsveç

 

 

 

 

İsviçre

CH1

İpsala

Yunanistan-İtalya-İsviçre

CH2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – İsviçre

CH3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan –Hırvatistan- Slovenya-Avusturya –Almanya- İsviçre

CH4

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-İsviçre

CH5

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-İsviçre

CH6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya-İsviçre

CH7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-İsviçre

CH8

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya– Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-İsviçre

CH9

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan-Avusturya-İsviçre

CH10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – İsviçre

CH11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-İtalya-İsviçre

CH12

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya –Avusturya –Almanya-İsviçre

CH13

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-İtalya-Avusturya-Almanya-İsviçre

CH14

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-İsviçre

CH15

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-İsviçre

CH16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya-İsviçre

CH17

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – İsviçre

CH18

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İsviçre

 

 

 

 

İtalya

 San Marino

I1

İpsala

Yunanistan – İtalya

 

I2

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-İtalya

 

I3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – İtalya

 

I4

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya

 

I5

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya

 

I6

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-İtalya

 

I7

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – İtalya

 

 

 

 

 

 

Karadağ

MNE1

İpsala

Yunanistan – Arnavutluk – Karadağ

 

MNE2

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Karadağ

 

MNE3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ

 

MNE4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Makedonya – Arnavutluk – Karadağ

 

MNE5

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Karadağ

 

MNE6

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Arnavutluk – Karadağ

 

MNE7

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Karadağ

 

 

 

 

 

 

Kazakistan

KZ1

Gürbulak

İran – Türkmenistan – Özbekistan – Kazakistan

 

KZ2*

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Rusya – Kazakistan

 

KZ3

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan

 

KZ4

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Kazakistan

 

KZ5

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Rusya – Kazakistan

 

KZ6

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Rusya – Kazakistan

 

KZ7

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Kazakistan

 

KZ8

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan

 

KZ9

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Kazakistan

 

KZ10

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna- Rusya – Kazakistan

 

 

 

*KZ2 güzergahına ikinci bir talimata kadar geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir.

 

Kosova

KV1

İpsala

Yunanistan – Makedonya-Kosova

 

KV2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Makedonya-Kosova

 

KV3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan -Kosova

 

KV4

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Makedonya-Kosova

 

KV5

Haydapaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan – Kosova

 

 

 

 

 

 

Kırgızistan

KS1

Gürbulak

İran – Türkmenistan – Özbekistan – Kırgızistan

 

KS2

Gürbulak

İran-Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Kırgızistan

 

KS3

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Kırgızistan

 

KS4

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Rusya –Kazakistan- Kırgızistan

 

KS5

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan – Kırgızistan

 

KS6

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Rusya- Kazakistan – Kırgızistan

 

KS7

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan- Kazakistan – Kırgızistan

 

KS8

Rize  veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Kırgızistan

 

KS9

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya-Kazakistan-Kırgızistan

 

KS10

Haydarpaşa veya Zonguldak

Ukrayna-Rusya-Kazakistan-Kırgızistan

 

 

 

 

 

 

Letonya

LT1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Belarus – Letonya

 

LT2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya – Letonya

 

LT3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Rusya – Letonya

 

LT4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya

 

LT5

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Belarus – Letonya

 

LT6

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Belarus – Letonya

 

LT7

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Letonya

 

LT8

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Belarus – Letonya

 

LT9

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya – Letonya

 

LT10

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Rusya – Letonya

 

LT11

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya

 

 

 

 

 

 

Litvanya

LV1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Belarus – Litvanya

 

LV2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya

 

LV3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya

 

LV4

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Belarus – Litvanya

 

LV5

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Litvanya

 

LV6

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Belarus – Litvanya

 

LV7

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Litvanya

 

LV8

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya

 

LV9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Slovenya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya

 

 

 

 

 

 

Lihtenştayn

FL1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya-Lihtenştayn

 

FL2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya-Lihtenştayn

 

FL3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya-Lihtenştayn

 

FL4

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Lihtenştayn

 

FL5

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Lihtenştayn

 

FL6

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya -Lihtenştayn

 

FL7

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya-Lihtenştayn

 

FL8

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Lihtenştayn

 

FL9

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Almanya-Lihtenştayn

 

FL10

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Lihtenştayn

 

FL11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Lihtenştayn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüksemburg

L1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya-Lüksemburg

 

L2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya-Lüksemburg

 

L3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya-Lüksemburg

 

L4

Kapıkule veya Hamzabeyli  

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya-Lüksemburg

 

L5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya-Lüksemburg

 

L6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya-Lüksemburg

 

L7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya-Lüksemburg

 

L8

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Lüksemburg

 

L9

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Lüksemburg

 

L10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya-Lüksemburg

 

L11

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya-Lüksemburg

 

L12

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya-Lüksemburg

 

L13

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya-Lüksemburg

 

L14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya-Lüksemburg

 

L15

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya – Almanya-Lüksemburg

 

L16

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Lüksemburg

 

L17

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa- Lüksemburg

 

L18

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Lüksemburg

 

L19

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Lüksemburg

 

 

 

 

 

 

Macaristan

H1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan

 

H2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan

 

H3

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya – Macaristan

 

H4

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan

 

H5

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Romanya-Macaristan

 

H6

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Moldova-Romanya-Macaristan

 

H7

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Macaristan

 

 

 

 

 

 

Makedonya

MK1

İpsala

Yunanistan – Makedonya

 

MK2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Makedonya

 

MK3

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Makedonya

 

 

 

 

 

 

Moğolistan

MGL1

Gürbulak

İran – Türkmenistan – Özbekistan – Kazakistan – Rusya – Moğolistan

 

MGL2

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya – Moğolistan

 

MGL3

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Rusya – Moğolistan

 

 

 

 

 

 

Moldova

MD1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Moldova

 

MD2

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Moldova

 

MD3

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Moldova

 

 

 

 

 

 

Norveç

N1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka – Norveç

 

N2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka –  Norveç

 

N3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka –  Norveç

 

N4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Çek Cum. – Almanya – Danimarka –  Norveç

 

N5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka – Norveç

 

N6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya – Danimarka – İsveç – Norveç

 

N7

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Danimarka-Norveç

 

N8

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya -Almanya-Danimarka-Norveç

 

N9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Danimarka –  Norveç

 

N10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya-Macaristan-Slovakya-Polonya-İsveç-Norveç

 

N11

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Almanya – Danimarka – Norveç

 

N12

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya – Danimarka – İsveç – Norveç

 

N13

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Danimarka – Norveç

 

N14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya – Almanya – Danimarka –  Norveç

 

N15

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa- Almanya – Danimarka –  İsveç-Norveç

 

N16

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa- Belçika – Hollanda-Danimarka – İsveç-Norveç

 

N17

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Danimarka-Norveç

 

N18

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya -Almanya-Danimarka-Norveç

 

 

 

 

 

 

Özbekistan

UZ1

Gürbulak

İran – Türkmenistan – Özbekistan

 

UZ2

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan – Özbekistan

 

UZ3

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan

 

UZ4

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan-Rusya-Kazakistan-Özbekistan

 

UZ4

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan – Özbekistan

 

UZ5

Rize veya  Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan

 

UZ6

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Rusya-Kazakistan-Özbekistan

 

UZ7

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya-Kazakistan-Özbekistan

 

 

 

 

 

 

Polonya

PL1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Polonya

 

PL2

Kapıkule ve Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya – Polonya

 

PL3

Kapıkule ve Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya

 

PL4

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Polonya

 

PL5

Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Avusturya-Almanya-Polonya

 

PL6

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Haydarpaşa

İtalya-Avusturya-Almanya-Polonya

 

PL7

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Haydarpaşa

İtalya-Slovenya-Macaristan-Slovakya-Polonya

 

PL8

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Polonya

 

PL9

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya – Polonya

 

 

 

 

 

 

Portekiz

P1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P2

İpsala

Yunanistan – İtalya – İspanya-Portekiz

 

P3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P4

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P5

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P6

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-Fransa-İspanya-Portekiz

 

P7

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Çek Cum.-Almanya-Fransa-İspanya-Portekiz

 

P8

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P9

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P10

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – İspanya -Portekiz

 

P11

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P12

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – İspanya-Portekiz

 

P13

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya – Fransa – İspanya – Portekiz

 

P14

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Fransa-İspanya-Portekiz

 

P15

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İspanya-Portekiz

 

 

 

 

 

 

Romanya

RO1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya

 

RO2

Pendik veya Ambarlı veya Haydarpaşa

Romanya

 

RO3

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Romanya

 

RO4

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Bulgaristan-Romanya

 

RO5

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Romanya

 

RO6

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Moldova-Romanya

 

 

 

 

 

 

Rusya

RUS1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna – Rusya

 

RUS2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Beyaz Rusya-Rusya

 

RUS3

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan-Rusya

 

RUS4

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak

Rusya

 

RUS5

Samsun veya Trabzon veya Zonguldak veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna-Rusya

 

RUS6

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna – Rusya

 

 

 

 

 

 

Sırbistan

SRB1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan

 

SRB2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Makedonya-Sırbistan

 

SRB3

İpsala

Yunanistan – Makedonya-Sırbistan

 

SRB4

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan

 

SRB5

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – Makedonya-Sırbistan

 

 

 

 

 

 

Slovakya

SK1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovakya

 

SK2

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya

 

SK3

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Slovakya

 

SK4

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna – Slovakya

 

SK5

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Macaristan – Slovakya

 

SK6

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Avusturya-Slovakya

 

SK7

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya-Slovenya-Macaristan-Slovakya

 

 

 

 

 

 

Slovenya

SLO1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Sırbistan – Hırvatistan – Slovenya

 

SLO2

İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya

 

SLO3

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Slovenya

 

SLO4

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme

Slovenya

 

SLO5

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya

 

SLO6

Çeşme veya Dikili

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya

 

 

 

 

 

 

Tacikistan

TJ1

Gürbulak

İran – Türkmenistan – Özbekistan – Tacikistan

 

TJ2

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan – Özbekistan – Tacikistan

 

TJ3

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Tacikistan

 

TJ4

Rize  veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Kazakistan – Özbekistan – Tacikistan

 

TJ5

Rize veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan – Özbekistan – Tacikistan

 

 

 

 

 

 

Tunus

TN1

İpsala

Yunanistan – İtalya – Tunus

 

TN2

Çeşme veya Dikili

Yunanistan – İtalya – Tunus

 

TN3

Pendik veya Ambarlı veya Çeşme veya Mersin veya Tekirdağ veya Haydarpaşa

İtalya – Tunus

 

TN4

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-Tunus

 

TN5

Tekirdağ veya Pendik veya Ambarlı

Fransa-İspanya-Tunus

 

 

 

 

 

 

Türkmenistan

TUR1

Gürbulak

İran – Türkmenistan

 

TUR2

Sarp veya Türkgözü

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan

 

TUR3

Rize  veya Trabzon

Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan

 

 

 

 

 

 

Ukrayna

UA1

Kapıkule veya Hamzabeyli

Bulgaristan – Romanya – Ukrayna

 

UA2

Zonguldak veya Samsun veya Haydarpaşa veya Tekirdağ

Ukrayna

 

UA3

Haydarpaşa veya Pendik

Romanya – Ukrayna

 

 

 

 

 

 

Yunanistan

GR1

İpsala

Yunanistan

 

GR2

 Çeşme veya Dikili

Yunanistan

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami