Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma evrakını imzalayan kişiyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,”

“s) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara aşağıdaki takvime uygun olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Belirtilen tarih aralığından önce, taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenir.

a) 2006-2013 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,

b) 2000-2005 model taşıtlar 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında,

c) 1996-1999 model taşıtlar 1/1/2016-30/6/2016 tarihleri arasında,

ç) 1990-1995 model taşıtlar 1/7/2016-31/12/2016 tarihleri arasında,

d) 1986-1989 model taşıtlar  1/1/2017-30/6/2017 tarihleri arasında,

e) 1985 model ve öncesi taşıtlar 1/7/2017-30/6/2018 tarihleri arasında.

(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri;

a) 2006-2013 model taşıtlar için  31/12/2015 tarihine kadar,

b) 1996-2005 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

c) 1986-1995 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.

(3) Birinci fıkrada belirtilen takvimlerdeki tarihlere uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi alanlara, ikinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi almaları için izin verilir ve söz konusu tarihlerin sonuna kadar herhangi bir idari para cezası uygulanmaz.

(5) İkinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/9/2014” ibaresi “31/12/2014” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/9/2014” ibaresi “30/6/2015” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

Güzergâhlar ve park yerlerinin belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 20 nci maddenin 1 inci fıkrasında görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, güzergâh ve park yerlerinin belirlenmesini 31/12/2015 tarihine kadar tamamlarlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

Sertifikalandırılmamış ambalajların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 24/10/2013 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajlar için 5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü aranmaz, bu ambalajların yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31/12/2015 tarihine kadar müsaade edilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/10/2013

28801

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami