Torba Yasa” Sektör olarak beklentilerimizi boşa çıkardı.

11 Eylül 2014 Tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6552 Sayılı
"İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN" (Torba Kanun) yürürlüğe girdi.

Torba Kanun diye adlandırılan bu kanunda,Engelliler yasasında bazı değişiklikler yapılacağı ve Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve Turizm taşımalarında makul ve uygulanabilir bir düzenlemenin yapılacağını 21 Nisan da Ankara da ya Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı tarafından düzenlenen müşterek toplantıda öğrenmiştik.
Çalıştay şeklinde düzenlenen toplantıda konu enine boyuna tekrar tartışılmış ve sektör olarak OSD, TŞOF, TOFED, TOF, UYFED, temsilcileri olarak çekincelerimizi belirtmiş bu haliyle uygulanabilir olmadığını dile getirmiştik.
Beklentimiz, taleplerimizin ve uyarılarımızın dikkate alınacağı yönündeydi bu izlenimi edinmiştik.

Dağ maalesef fare doğurdu.
Beklentilerimiz maalesef gerçekleşmedi.
Şimdi Ekimde yeni, yasama döneminde bir düzenleme daha yapılacağı söyleniyor.
Hayırlısı beklemeye alıştık zaten!

Fakat torba yasanın meclisten geçtiği günden itibaren sektörde bir hava yaratılıyor Efendim Torba yasa bizim istediğimiz doğrultuda çıkmış ilgili madde yürürlükten kaldırılmış ve karayolu yolcu taşımacılarının Engelliler Yasasının taşımacıya yüklediği sorumlulukları ve yükümlülülükleri ortadan kalkmış gibi yazılar yazılıyor beyanatlar veriliyor.
Bu yanlıştır.

Buyrun okuyun bakalım bizim açımızdan ne değişmiş.
 

6551 SAYILI KANUN:

MADDE 144 – Bu Kanunla;

ı) 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır.

Dikkat: Maddenin tamamı kaldırılmıyor!

5378 Sayılı Engelliler yasasının Geçici üçüncü maddesi ve yürürlükten kaldırılan fıkrası nedir?
 

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir. (1)(3)(4)

(Ek:6/2/2014-6518/75 md.) 7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.

(Ek:6/2/2014-6518/75 md.) 7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

(Ek:6/2/2014-6518/75 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmez.

(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “yedi yıl” ibaresi “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlülerin” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelliler”şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “denetimlerinde olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan” ibaresi, “sekiz yıl içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7/7/2018 tarihine kadar” ibaresi eklenmiştir.

Şimdi Yukarıdaki fıkranın kaldırılması Yolcu taşımacılarının Engelliler Yasasının diğer hükümleri karşısında sorumluğunu ve yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor mu?
Bence kaldırmıyor…

Birkaç avantaj sağlıyor; Trafik tescil belgesi alınabilecek, Belediyelerden alınan izin belgesi düzenlenecek ve Taşımacılık yetki belgelerine kayıt edilebilecek.
Ne zamana kadar 07.07.2018 tarihine kadar.

Bu konuda Torba yasadan kazançlı çıkan Otomotiv üreticileridir.
Otobüs üreticilerinin Şehirlerarası otobüs, midibüs, minibüs üretimlerinde engelli yasasına uygun araç üretmeye hazır değiliz, taleplerinin kabul edilmesidir. Üretimin durması noktasına gelmesi hatta durması üreticilerin en önemli silahıydı iyi kullandılar. İlgili fıkrayı kaldırttılar.

2018 tarihine takılmayın 7/7/2018 Tarihi bu tarihe kadar tüm araçların Engelliler yasasına tüm araçların uygun hale getirilmemesiyle ilgili bir tarihtir.
Sizi yanıltmasın.
Bu gün Karayolu Yolcu Taşımacılarının tamamı yasanın amir hükümlerine uymak zorundadır.

Saygılarımla.

Nusret ERTÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami