2014 KDGM 05/Sayısal Takograf Numaralı Genelge Yayınlanmıştı.

T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı:   74966031/26066                                                                                                  06/06/2014

 

Konu: Sayısal Takograf

 

 

 

GENELGE

(2014/KDGM – 05/ST)

 

İlgi: 30.12.2010 tarihli ve 2011/KUGM-04/ST sayılı Genelge.

 

Bilindiği üzere, hazırlanması, kabulü, güncellenmesi, takibi Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) tarafından yürütülen ve Türkiye’nin de taraf olduğu, “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”nın 13 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan ülkelere 16 Haziran 2010 tarihine kadar, uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır. Ancak, 16 Haziran 2010’a kadar, çoğu ülkelerde, Sayısal Takograf sistemini bir bütün olarak uygulamak mümkün olmadığından,  söz konusu geçiş süreci 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Anılan geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren,  16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescil edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ticari yük ve yolcu taşıma araçlarında Sayısal Takograf (ST) kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda, Sayısal Takograf Sisteminin Türkiye’de uygulanması için, “Ulusal Otorite”  olarak görevlendirilen Bakanlığımız, “Sayısal Takograf Sisteminin” ülkemizde bütünleşik bir sistem olarak uygulanmasını teminen,  kurumlar arası koordinasyon dahil gerekli teknik, idari ve organizasyonel tüm sorumlulukları üstlenmiş bulunmaktadır.  

 

Bakanlığımızın üstlendiği bu sorumluluklar ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Bakanlığımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 16 Nisan 2010 tarihinde imzalanan “Sayısal Takograf Uygulamasıyla İlgili Bir Kısım İşlerin TOBB Tarafından Yürütülmesi İçin Yetki Devrine İlişkin Protokol”le TOBB bir kısım iş ve işlemler hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiştir. Sözkonusu protokol uyarınca, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması sürecindeki iş ve işlemler Bakanlığımızın kontrol ve denetimi altında TOBB tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Buna göre:

 

 1. SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ UYGULAMASININ YASAL ÇERÇEVESİ

 

TOBB anılan protokol kapsamında Sayısal Takograf Sisteminin uygulanmasına yönelik gerçekleştireceği tüm iş ve işlemler ile takip edeceği süreçte; ulusal mevzuatın yanı sıra,  takograf ve takograf kartlarının teknik şartlarını içeren AETR Anlaşması ve Eklerindeki (EK-1B) ilgili hükümler ile bu Genelgeye uygun olarak hareket edecektir.

 

 

 

 1. SAYISAL TAKOGRAF KART BAŞVURU VE DÜZENLEME ESASLARI

 

 1. Sayısal Takograf Kartları Başvuru Esasları

TOBB, tüm sayısal takograf kart başvuruları ve bu başvuruların mevcut/anlık durumunu gösteren/değerlendiren bir veri tabanı oluşturmuştur.

 

TOBB, http://staum.tobb.org.tr internet sitesi üzerinden sayısal takograf kartlarına ilişkin ön-başvuruları kabul edecektir.

 

Sayısal takograf kart başvurularına ilişkin fiziksel belgeler dosya halinde Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 Ankara adresinde bulunan TOBB Binasında kurulan Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Bakanlığın uygun göreceği bir yöntemle arşivleyecektir.

 

Sayısal Takograf Uygulamasıyla İlgili Bir Kısım İşlerin TOBB Tarafından Yürütülmesi İçin Yetki Devrine İlişkin Protokol ile AB Komisyonu tarafından onaylanan Sayısal Takograf Sistemi Türkiye Ulusal Güvenlik Belgesi çerçevesinde sayısal takograf kartı almak isteyenler ön başvurularını http://staum.tobb.org.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikten sonra; ön başvurusu esnasında belirlediği başvuru merkezine almak istediği kart cinsine göre aşağıdaki belgeleri yanında bulundurarak başvuracaklardır.

 

1) Ticari Araç Sürücüleri (Sürücü Kartı):

 • Başvuru sahibinin sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi (SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 veya SRC5)
 • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha, fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • 1 Adet fotoğraf
 • Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

 

2) Taşımacı Firmalar (Şirket Kartı):

 • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan yetki belgesi fotokopisi
 • İmza Sirküleri fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • İmza sirkülerinde başvuruyu yapan şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa; Vekaletname fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • Şirket kaşesi
 • Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

 

3) Takograf Atölyeleri (Servis Kartı):

 •             Başvuru sahibi Atölyeye ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Servis Yetki Belgesi”
 •             Başvuru sahibinin ilgili Atölyede (müdür, şef, teknik uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı Atölye yazısı,
 • Başvuru sahibi Atölyeye ait İmza Sirküleri fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • İmza sirkülerinde başvuruyu yapan şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa; Vekaletname fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)
 • Servis kaşesi
 • Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

 

4) Denetim Otoriteleri (Denetim Kartı):

İstenilen kontrol kartı adedinin de belirtildiği Denetim Otoriteleri tarafından Bakanlığa ve TOBB’a muhatap olarak gönderilen resmi yazı.

 

            5) Kart Yenilemeleri:

Kart yenileme işlemleri için de ilk başvuruda istenen belgeler sunulacaktır.

 

Süresi dolmadan yapılacak kart yenileme işlemleri için ise, ilk başvuruda istenen belgelerin yanı sıra, süresi dolmadan yenileme nedenini tevsik eden belgeler de sunulacaktır. 

 

 1. Sayısal Takograf Kart Başvuru Merkezleri

Bakanlığımız ve TOBB arasında imzalanan “Sayısal Takograf Uygulamasıyla İlgili Bir Kısım İşlerin TOBB Tarafından Yürütülmesi İçin Yetki Devrine İlişkin Protokol” gereğince sayısal takograf kart başvuruları, her yıl 15 il artırılmak suretiyle tüm illerde TOBB’a bağlı Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla kabul edilecektir.

 

 1. Sayısal Takograf Kart Başvurularını Sonuçlandırma

Sayısal takograf başvuru belgelerini eksiksiz olarak temin eden kişilerin ve firmaların başvuru işlemleri en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak kullanıcılara teslim edilecektir. Başvuru süreci sonrasında kart almaya hak kazanamayanların kartları alamama gerekçesi ile eksiklikleri gidermeye yönelik hususları içeren bilgiler sisteme işlenecek ve ayrıca bir bilgilendirme mesajı başvuru sahiplerine de gönderilecektir.

 

Kart için ön başvuru yaparak ödemesini gerçekleştiren başvuru sahipleri, başvuru tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili yerel birime (odaya) başvurarak başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

 

Kart başvurusu yapıp ödeme yapmayan başvuru sahiplerinin başvuruları 45 gün sonra sistemden silinecektir.

 

 1. Sayısal Takograf Kart Ücretleri ve Kart Yenileme Süresi

Sayısal takograf sürücü kartları ve şirket kartları 5 yılda bir,

 

Sayısal takograf kontrol kartları 2 yılda bir,

 

Sayısal takograf servis kartları her yıl yenilenir.

 

Sayısal takograf kart ücretleri Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan Protokol gereğince belirlenir ve yürürlüğe girer.

 

 

 1. Sayısal Takograf Kart Başvurularıyla İlgili Bilgilendirme

Sayısal takograf kart başvurularına ilişkin tüm bilgiler (verilen kart sayısı, reddedilen başvurular ve reddedilme gerekçesi, iptal edilen veya kaybedilen/yenilenen kartlar, çalınan/bozulan kartlar vs.) ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık dönemler halinde TOBB tarafından Bakanlığa sunulacaktır. 

 

 1. Sayısal Takograf Afet Yedekleme Merkezi

Kart başvurusu, sertifikalandırma, kişiselleştirme ve dağıtım işlemlerine yönelik tüm bilgiler herhangi bir afet durumuna karşı TOBB tarafından Afet Yedekleme Merkezi’ndeki yedek veri tabanına işlenecektir.

 

 1. BOZUK, KAYIP, ÇALINTI VEYA EL KONULMUŞ KART İÇİN İŞLEMLER

 

Bozuk Kart

Sayısal takograf kartlarının ilk defa teslim alındığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde uygun bir cihazda denenmek suretiyle çalışır vaziyette olduğunun kontrol edilmesi sorumluluğu sürücülere aittir. Bu süre içinde başvurulması halinde, bozuk çıkan kartlar, bozuk kartın iadesi şartıyla TOBB tarafından ücretsiz olarak en geç 10 iş günü içerisinde yeniden üretilecektir. 30 iş gününden sonra; kullanılmış ya da kullanılmamış bozuk kartlar, iade edilmeleri kaydıyla; ücreti mukabilinde değerlendirmeye alınacak ve yeniden üretilecektir.

 

Kayıp, Çalıntı veya El Konulmuş Kart

Sayısal takograf kartlarının kaybedilmesi, çalınması veya kartına denetim görevlilerince el konulması halinde, kartın iptali için kart sahibi bir dilekçe ile TOBB’a bağlı yetkilendirilmiş bir Oda’ya bildirimde bulunulacaktır. Yeni kart almak için sadece yetkili bir Oda’ya talepte bulunulabilecektir.

 

Yukarıdaki durumlarda yeni kart talebi, kart ücretinin iki katı alınarak, ücretin ödendiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kart Yenileme Talepleri

Kart yenileme taleplerinde, daha önce verilmiş kartlar TOBB tarafından iptal edilecektir. Sayısal takograf kartının kaybedilmesi, çalınması, denetim görevlilerince el konulması, bozuk olması, karta veya yongasına müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilk yenileme işleminin yapıldığı tarihten itibaren, 2 defadan fazla yenileme başvurusu yapılması halinde, yeni kart talepleri bir önceki kart verilme tarihi üzerinden 6 ay geçmedikçe karşılanmayacaktır.

 

İdari Yaptırım

TOBB’a bildirimde bulunulmamış kayıp veya çalıntı kartın başkaları tarafından kullanılmasından, kart sahibi sorumlu olacaktır. Bu şekilde karta el konulması veya karta/yongasına müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, yasal hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kartı kullanan ve kullandıranların yeni kart talepleri, Bakanlığımızca usulsüzlüğün tespit tarihinden itibaren 6 ay geçmedikçe karşılanmayacaktır.

 

 

 

 

 1.  SAYISAL TAKOGRAF VERİLERİNİN SAKLANMASI VE DENETİMİ

 

11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yetki belgesi’ne kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, yetki belgesi sahiplerince geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve en fazla üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivlenmesi zorunludur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili verileri isteyebilir veya yerinde denetleyebilir.

 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen Kart Verme Otoritesi, sürücü kartlarına ait kart kullanım bilgilerinin aktarıldığı ve depolanarak muhafaza edildiği bir veritabanını, 31.12.2014 tarihine kadar kurar. Bu bilgilere Bakanlık ve denetimde görevli kamu idareleri erişebilir. Hangi kamu idarelerine erişim yetkisi verileceği Bakanlıkça belirlenir. Sözkonusu kart kullanım bilgilerinden kural ihlaline ilişkin olanlar süresiz, diğer kullanım bilgileri ise 2 yıl korunur.

 

 1. İNTERNET SİTESİ

 

TOBB, sayısal takograf sistemi, sayısal takograf kart başvuruları ve sayısal takograf kullanıcılarının bilgilendirilmesine yönelik olarak http://staum.tobb.org.tr adresli bir internet sitesi oluşturmuştur. Söz konusu internet sitesi üzerinden başvurular alınacak olup, sayısal takograf sisteminin geneli ve sayısal takograf başvurularına ilişkin tüm bilgiler bu sitede yer alacaktır. İnternet sitesinde aynı zamanda kart kullanıcılarının sorularını ve sorunlarını kaydedebilmeye imkân sağlayan bir yardım masası kısmı yer alacak ve bu bölümden kullanıcılara gerekli bilgi verilecektir.

 

 1. DENETİM

 

Bakanlıkça yapılacak denetim “Sayısal Takograf Uygulamasıyla İlgili Bir Kısım İşlerin TOBB Tarafından Yürütülmesi İçin Yapılan Yetki Devrine İlişkin Protokol” de belirlenmiş kurallara uygun olarak yapılacaktır.  

 

 1. YETKİ

 

Yukarıda belirtilen hususlar; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden belirlenmiştir.

 

 1. İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

 

 

 Lütfi ELVAN

       Bakan

DAĞITIM:                                                  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Taşımacı Dernekleri ve Meslek Kuruluşları                           

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami