Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği hakkında açıklamalar.

25.05.2018 tarihinde 30431 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler. Maddeler halinde açıklamalı olarak okurlarımızın bilgilerine sunulmuştur.


Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

KTY. MADDE 14 – (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranlardan, A1 yetki belgesi için kalkış/varış, A2

yetki belgesi için ise kalkış noktasının; taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile

kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik

bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili

UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa

sunmaları şarttır. Ancak kamu kurum ve kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt için geçerli bir

taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında

sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Bu bende göre Bakanlığa sunulan

sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi

zorunludur.

 1. a) Birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) A1 yetki belgesine başvuranların, kamu kurum ve kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt için geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile yetki belgesi süresi içerisinde de Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi, A2 yetki belgesi için başvuranların ise, kalkış noktası için; taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.”

Açıklama: A.1 ve A2 Türü yetki belgesi kapsamında Otomobil sınıfı taşıtlarla yapılan taşımalarda Kamu kurumlarıyla sözleşmesi olması halinde İl trafik komisyonu ve UKOME kararı istenmeyeceği hükmü iptal edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla A.1 ve A2 Türü yetki belgelerinde yeni talep ve yenilemelerde faaliyet gösterdiği ilin,  İl Trafik  Komisyonu ve Ukome lerden İzin alma zorunluluğu getirilmiş muafiyet kaldırılmış bulunmaktadır.

(4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 1. b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. b) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 3. b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. “Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.”Açıklama: Engelli ulaşımını, diyaliz hastalarını ve Erişilebilirliği sağlayacak 1 araç ile D2 Türü yetki belgesi alınabilecek. 75 Koltuk kapasite şartı aranmayacak. 1 Engelli aracı olan belge fiyatını 3.750,00 Tl ödeyerek alabilecek.
  2 Türü yetki belgesine engelli aracı kayıt edilebilecek ancak zorunlu kapasiteden sayılmayacak.
  D.2 Türü Yetki Belgeli işletmelerin engellilere ve diyaliz hastalarını taşıyabilecekleri bu konuda ihtisas ve uzmanlaşmaya gidilebileceğini sadece bu hizmeti veren işletmelerin kurulabileceğini düşünüyorum.

(5) F türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

 1. a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il

ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil

bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller

birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip

olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece D1, D2

ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

 1. c) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”


 1. a)
  F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il

ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller

birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip

olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece D1, D2

ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

 

ç) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

 

 1. b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi

ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim

biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde

yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10

adet firmayla olmak üzere, sadece B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle

acentelik sözleşmesi yapabilir. “Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 

 1. d) Aynı maddenin ondokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(19) Dördüncü fıkranın (b) bendi ile (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi, beşinci fıkranın (ç) bendi, altıncı fıkranın (d) bendi veya sekizinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre verilecek muafiyetler için Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Ancak, bu fıkraya göre muafiyet verilmiş yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep edilmesi halinde, yetki belgesine ilişkin gerekli şartların sağlanması ve indirimli yetki belgesi ücreti ile geçerli tam ücret arasındaki varsa ücret farkının ödenmesi zorunludur. Bu fıkraya göre Bakanlığa yapılacak müracaata istinaden kapsamı değişen yetki belgeleri için yirmibirinci fıkraya göre asgari kapasite hesabı yapılırken, yazılı müracaat tarihi öncesi ve sonrası süre toplamları ayrı ayrı değerlendirilir ve toplanır. Bu fıkraya göre yapılacak işlemlerde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen süre aranmaz.”

(4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır

ç) D4 yetki belgesi için başvuranların
6) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi,ücretinde % 75 indirim uygulanır.

(5) F türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
ç) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak

isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75

indirim uygulanır.
(6) G türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
d) Büyükşehir olmayan illerde il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde

faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme

sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır.

(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
ç) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel

amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt

dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

 1. d) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2 yetki belgesi almak için

başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı

maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi

ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 20 – (1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki

belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

ç) Yetki belgesi sahiplerinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde

yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları

halinde karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin

geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi

olarak düzenlenir

 

Açıklama: Yukarıda maddeler halinde sıralanılan muafiyetlerden istifade edilebilmesi için bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Muafiyetten istifade edilerek adına yetki belgesi düzenlenmiş özel ve tüzel kişiler durumlarının değişmesi ve  verilmiş yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep edilmesi halinde, yetki belgesine ilişkin gerekli şartların sağlanması ve indirimli yetki belgesi ücreti ile geçerli tam ücret arasındaki varsa ücret farkının ödenmesi zorunludur.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında bulunan “K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır

Yetki belgelerinin verilmesi

 

MADDE 16 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 15

inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

(10) K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki

belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi

müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti

halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.
Şeklindeki hüküm.

(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi

müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti

halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde bulunan “Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi olarak düzenlenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 20 – (1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki

belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

ç) Yetki belgesi sahiplerinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde

yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları

halinde karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin

geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi

olarak düzenlenir.
Şeklindeki Madde

 

ç) Yetki belgesi sahiplerinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde

yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları

halinde karşılanır.
Şekinde düzenlenmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin başına “D1, D2 ve D3” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında bulunan, “Bu fıkraya göre re’sen düşümü yapılan taşıtların, düşülen yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave edilmesi halinde, bu taşıtlar için taşıt kartı yenileme ücreti alınarak yeniden taşıt kartı düzenlenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtlarınaşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

ç) D yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

(3) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
h) 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki taşıt

belgelerinde kayıtlı taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Bu fıkraya göre re’sen düşümü yapılan taşıtların, düşülen yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave edilmesi halinde, bu taşıtlar için taşıt kartı yenileme ücreti alınarak yeniden taşıt kartı düzenlenir.

Seklinde olan maddeler

ç) D yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) D1.D2,D3 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

(3) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
h) 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.
Şeklinde düzenlenmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bu fıkrayı 1 takvim yılı içerisinde ikinci kez ihlal ettiklerinin tespiti halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez
.”

Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller

MADDE 30 – (1) Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece

kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,

Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası

Uygulanır.
“(4) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bu fıkrayı 1 takvim yılı içerisinde ikinci kez ihlal ettiklerinin tespiti halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.

Maddesi ilave edilmiştir.


Açıklama: Karayolu Taşıma yönetmeliğinin 30 Maddesine tamamen yeni olarak eklenen bu madde:
Kaçak ve korsan taşımacılığın önlenmesi, B2 ve D2 Türü yetki belgesi altında Sözleşmeli taşıt olarak çalışan taşıtların kendi nam ve hsebına taşıma yapmalarının önü kesilmektedir.
UBER, BLABALA CAR vb Gibi Elektronik ortamda ulaşım satan veya aracılık yapan işletmelerin önünü tamamen kesilmesi amaçlanmıştır.
Özellikle, Yetki belgeli işletmelerin desetğinin kesilmesi amaçlanmıştır. İkinci husu ise sözleşmeli taşıtlardır. UBER vb gibi Ulaşım portallerinin;  D2 belge sahibi firmalarla ve bir işletmeden D2 Taşıt kartı alarak çalışan bireysel taşıt sahipleriyle anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım aracılık  ücreti adı altında komisyon aldığı aşikardır.
Malesef bu durum sadece taksicilerin şikayeti değildir. Özellikle İstanbul’da turizm taşımacıları da bu işten son derece rahatsızdır.

 

Karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için yetki belgesi alanların, Sözleşmeli olarak yetki belgesi ek taşıt listesine kayıt ettikleri araçların sözleşme süresince tüm yolcu taşıma faaliyetinden sorumludur. Bu sorumluluk ve yükümlülük eski yönetmelikte var olmasına rağmen malesef belge ve taşıt kartı ticareti sektörde önlenememiştir. Hatır için menfaat için kazanç için bu, yapılmaktaydı. Bireysel taşıt sahipleri olarak adlandıracağımız önemli bir kesim,sözleşmeli olarak bir yetki belgeli işletme altında çalışmaları gerekirken  kendi nam ve hesaplarına yolcu taşımacılığı yaptıkları bilinmektedir. Malesef yetersiz denetimlerle bu önlenememiştir.
Bu şekilde belge ve taşıt kartı  alanların, kendi nam ve hesaplarına çalışmaları, grup turizm ve kent içi yolcu taşımacılığı veya hiçbir taşıma yetki belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları, uzun zamandır, sektörün en önemli sorunuydu.
Yönetmeliğin bu maddesiyle, şimdi bu durumda öncelikle,  yetki belgesi sahiplerine, uyarı ihtar ve işletmenin kapatılması gibi çeşitli cezalar verilebilecek.
Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı ve mevzuata uygun olmayan Yolcu taşıma faaliyetleri,  ve yasadışı kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yolcu taşıma faaliyetleri için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.

Yeni yönetmelik değişikliğiyle yetki belgesi olmadan veya yetkisi dışında taşımacılık yapanlara,
öncelikle yetki belge sahibi işletmeye 50 İhtar uyarı verilecek, Bir yıl içinde tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl faaliyetten men cezası verilebilecek.
Açıkçası Yetki belgeli işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerine arttırılmaktadır.

 

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin “Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sahibinin kullanması halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.”

 

 

Belge ücretleri

MADDE 73 – (1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından Ek-1’de

belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki

belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15’i alınır. Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi

dairesi ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) değişikliğinden dolayı

süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ve bu belgelere ait taşıt kartlarından ücret

alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi yenilenmesi

sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan her bir taşıt için veya 24 üncü maddenin

üçüncü fıkrası gereğince düşümü yapılan taşıtlardan tescili değişmemiş ve düşüldükten sonra

başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmemiş olan her bir taşıt için, taşıt kartı

ücretinin %20’si alınır.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi yenilenmesi sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan her bir taşıt için veya yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlıyken herhangi bir sebeple düşümü yapılan ve başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmeden aynı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilen taşıtlar için, taşıt kartı ücretinin %20’si alınır.”

 

 

Yetki devri

MADDE 74 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,

hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35 inci maddesinin

verdiği yetkiye dayanarak, Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve

yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

 1. a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren

Birlik/Odalar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede

devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Birlik/Odalar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odalar arasında” ibaresi eklenmiştir.

 1. a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren Birlik/Odalar ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odalar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

 

Bazı zorunluklara ilişkin süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı

alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38

inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40

ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü

ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere

uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmaz.

 

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik

seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri

ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin

başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu

bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar

Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki

belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
* 01.11.2018 Tarihine kadar uyma zorunluluğu getirildi

 

(4) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde,

onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri,

taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü

fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar,

seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği

saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek
zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

* 01.11.2018 Tarihine kadar uyma zorunluluğu getirildi

Açıklama: U-ETDS Sisteminde istenen bilgilerin neler olduğu Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 36 Maddesinin 2 ci 3 Fıkraları ile  38 Maddenin 1 Fıkrasınada bağaj ile ilgili hükümler açıkça belirtilmiştir.
(2) Yolcu taşıma biletinde, yetki belgesi sahibinin; adı/unvanı, yetki belgesi numarası,

adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), biletin seri ve müteselsil

sıra numarası ve düzenleme tarihi ile yapılacak seyahate ilişkin; kalkış ve varış yeri, hareket

tarihi ve saati ile yolcunun; Türk vatandaşı ise T.C. Kimlik numarası, Türk vatandaşı değilse

uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, engelli olup olmadığının

yanında adı, soyadı, iletişim bilgisi, koltuk numarası ve taşıma ücretinin yer alması zorunludur.

Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde ise; ikinci fıkradaki

bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi kimlik

numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) yer aldığı bilgilerin/kaşenin

bulunması/basılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma

verilir.

Yolcu taşımalarında bagaj

MADDE 38 – (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar,

bagaj sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş etiketlerle etiketlenir.

Bu etiketin bir parçası bagaja bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine,

yapıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da eşleştirilir. Yolcunun birden

fazla bagajı olması halinde, bu fıkradaki işlemler her bagaj için tekrarlanır. Bu fıkraya uymayan

yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir

* İlgili Hükme uyma zorunluluğu 31.12.2019 ‘a kadar uygulanmaz

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları
MADDE 13 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için

3) Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması,
* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 ‘a kadar uygulanmaz

 

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

 1. l) A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu

taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen

standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı

bulundurulması zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu

fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019’a kadar uygulanmaz

 

Yolcu taşımalarında bagaj

MADDE 38 – (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar,

bagaj sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş etiketlerle etiketlenir.

Bu etiketin bir parçası bagaja bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine

yapıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da eşleştirilir. Yolcunun birden

fazla bagajı olması halinde, bu fıkradaki işlemler her bagaj için tekrarlanır. Bu fıkraya uymayan

yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir
* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

 

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını

üstlendikleri eşyalar için, fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada

belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın UETDS

sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine

10 uyarma verilir.

* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

(13) L1 ve N2 yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya göndericinin

tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri firmalara ait

eşyalar/yükler hariç, merkezi adres, şube ve acentelerinde, kabul edecekleri 100 kilograma

kadar eşyayı, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri

ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili

makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir

* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 43 – (1) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, adreslerinde teslim edilmek veya

ödenmek üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı sağlanamayarak

alıcılarına haber kağıdı bırakılmış olan kargoları/gönderileri, teslimat adresine en yakın olan

merkez, şube veya acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletmek, bu süre sonunda alıcısı

tarafından teslim alınmayan kargoları/gönderileri ise, gönderene iade etmekle yükümlüdürler.

Ancak, kargo/dağıtım işletmecisinin bu süre içerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, fatura/efatura

ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri,

kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS

sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10

uyarma verilir.
* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

 

(4) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya

göndericinin tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri firmalara

ait kargolar/gönderiler hariç sevk edecekleri diğer kargoları/gönderileri, kargo hizmetlerini

yürüttükleri tasnif ve aktarma merkezlerinde, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği

cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle

saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya

uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

 

Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 44 – (1) Sebze ve meyve toptancı halleri hariç olmak üzere, yurtiçi ve

uluslararası eşya/kargo taşımaları ile iliçinde yolcu, eşya veya kargo taşımacılık faaliyetinde

bulunanlardan terminal zorunluluğu aranmaz.

(6) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara

ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24

saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya

uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar uygulanmaz

 

(7) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, hizmetlerini yürüttükleri merkezlerde, yolcuların

otobüse binmeden önce, taşınacak yolcu ve bu yolculara ait bagajları, elektronik olarak

içeriklerinin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri zorunludur. Bu fıkraya

uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

* İlgili Hükme uyma zorınluluğu 31.12.2019 A kadar ugulanmaz

Bilgilerinize sunarım
Saygılarımla
Nusret ERTÜRK

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami